Társadalomtudományi források
Frissítve: 2023.02.25.
 
 
Filozófia Pszichológia Szociológia Pedagógia Politika
Filozófiatörténet
Kozmológia
Lételmélet
Ismeretelmélet
Logika
Értékelmélet
Erkölcsfilozófia
Etika
Esztétika
Társadalomfilozófia
Történetfilozófia
Jogfilozófia
Államfilozófia
Kultúrfilozófia
Tudományfilozófia
Információfilozófia
Nevelésfilozófia
Pszichológia Szociológia Pedagógia Politika
 
Nagyon hasznos Közepesen hasznos Kevéssé hasznos Haszontalan Feldolgozatlan
 
Online elérhető Megvan a könyv Megvan elektronikusan
 
FILOZÓFIA
FILOZÓFIATÖRTÉNET
e400 Pászka Imre (szerk.): A bölcsesség útja - Ókori kínai gondolkodók írásaiból 308 o.
230 Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2. 611 o.
1511 Erasmus: A balgaság dicsérete 246 o.
1518 Erasmus: Nyájas beszélgetések 207 o.
1795 Martinovics Ignác: Filozófiai írások 168 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai I. - Logika 331 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai II. - A természetfilozófia 576 o.
1831 G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai III. - A szellem filozófiája 377 o.
1831 G. W. F. Hegel: Előadások a filozófia történetéről 615 o.
1834 Heinrich Heine: Vallás és filozófia - Luthertől Hegelig 157 o.
1838 Kölcsey Ferenc: Filozófiai írások 159 o.
1847 Karl Marx: A filozófia nyomorúsága - Válasz Proudhon Úr "A nyomor filozófiája" című művére 284 o.
1859 Somogyi Károly: A bölcsészet lényege- és feladatáról 83 o.
1877 Alexander Bernát: A philosophia történetének eszméje 118 o.
1878 Ompolyi Mátray Ernő: A bölcsészet Magyarországon, a scholastica korában 106 o.
1890 Domanovszky Endre: A bölcsészet története I., III. és IV. 1399 o.
1880 Marx-Engels: A filozófia történetéről (Tanulmánygyűjtemény) 546 o.
1885 Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon 156 o.
1891 G. V. Plehanov: A materialista történelemfelfogásról 60 o.
1898 Sebestyén Károly: A görög gondolkodás kezdetei - Thalestől Sokratesig. - Az összes töredékek forditásával 233 o.
1899 F. H. Collins: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata 751 o.
1902 Pekár Károly (szerk.): A filozófia története - Az emberi gondolkodás története 468 o.
1902 Sebestyén Károly: A cinikusok - Tanulmány az antik ethika köréből 148 o.
1904 Serédi Lajos: A filozófia története 164 o.
1907 Nagy József: A görög atomista fizikusok filozófiájának alapvonalai 43 o.
1908 G. V. Plehanov: A marxizmus alapvető kérdései 155 o.
1912 Schwegler Albert: A bölcselet története 557 o.
1912 Kiss János: A bölcselettudomány jelentősége 40 o.
1913 Jean Bourdeau: A jelenkori gondolkozás mesterei - Stendhal, Taine, Renan, Herbert Spencer, Nietzsche, Tolsztoj, Ruskin, Victor Hugo, A 20. század eredményei 225 o.
1916 id. Bibó István: Nietzsche (Tanulmány) 101 o.
1920 Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába 329 o.
1923 Nagy József: A mai filozófia főirányai 174 o.
1926 Will Durant: A gondolat hősei - A filozófia története 480 o.
1927 Nagy József: A filozófia története 478 o.
1929 Nagy József: A filozófia nagy rendszerei 77 o.
1932 Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája 448 o.
1934 Techert Margit: A hellén újplatonizmus története 235 o.
1936 Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben 1484 o.
1936 Pierre de Lasenic: A hermetika univerzális beavatása - Hermész Triszmegisztosz tanításai alapján 136 o.
1937 Halasy-Nagy József: A filozófia kis tükre 264 o.
1938 Kondor Imre: Az európai filozófia problémáinak története 227 o.
1940 Szemere Samu: Filozófiai tanulmányok 421 o.
1941 Adria Mátyás: A bölcselet forradalma - Három világrejtély megoldása - Új világkép: új bölcseleti rendszer 119 o.
1941 Hajós József: A bölcselet története 394 o.
1942 Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés a filozófiába 183 o.
1943 Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban - A bölcselet története 402 o.
1943 Sándor Pál: A dialektika története 111 o.
1943 Halasy-Nagy József: A filozófia története 372 o.
1943 Baktay Ervin: India bölcsessége - A hindu világszemlélet ismertetése 256 o.
1944 Halasy-Nagy József: A filozófia 404 o.
1946 Georges Politzer: A filozófia alapelemei 207 o.
1946 Sándor Pál: Filozófiai hátramaradottságunk okairól 125 o.
1946 Lukács György: Nietzsche és a fasizmus 87 o.
1946 Maurice Cornforth: Tudomány az idealizmus ellen - A "tiszta empirizmus" és modern logika bírálata 322 o.
1947 Földes-Papp Károly: A filozófia szabadsága (In: Pantheon) 11 o.
1947 Földes-Papp Károly: A filozófia vígasztalása 39 o.
1947 Cécile Angrand: Filozófiai előadások - Bevezetés (A párizsi új egyetem előadásaiból) 36 o.
1948 Hamvas Béla (szerk.): Európai műhely I-II. - Művészet, társadalomtudomány, filozófia, természettudomány 1277 o.
1948 Szabó Árpád: Sokrates és Athén 131 o.
1948 Fogarasi Béla: Tudomány és demokrácia 210 o.
1950 Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába 168 o.
1950 Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete 614 o.
1951 E. R. Dodds: A görögség és az irracionalitás 446 o.
1952 Benedetto Croce: A szellem filozófiája 659 o.
1953 Maurice Merleau-Ponty: A filozófia dicsérete 379 o.
1955 G. A. Brutjan: Mi a szemantikus filozófia és kit szolgál? 75 o.
1957 Gaetan Picon: Korunk szellemi körképe 539 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története II. - A középkori filozófia története (ELTE tankönyv) 81 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története III. - A reneszánsz filozófiája (XV. és XVI. század) (ELTE tankönyv) 64 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története IV. - A filozófia és a természettudomány viszonya (ELTE tankönyv) 113 o.
1959 Szigeti József: Marx előtti filozófia története V. - Locke, Berkeley, Hume, Spinoza, Bayle, Meslier, Voltaire (ELTE tankönyv) 144 o.
1959 G. V. Oszipov: Technika és társadalmi haladás 303 o.
1960 Sándor Pál: A filozófia története Marxtól Leninig I-II. 497 o.
1961 Beresztenyev-Glezerman-Dinnyik (szerk.): A marxista filozófia alapjai 855 o.
1961 Mátrai László: Gondolat és szabadság 342 o.
1962 Howard Selsam: Mi a filozófia? 139 o.
1962 Milan Machovec: Neotomizmus 167 o.
1963 Lengyel József (szerk.): Egyetemes filozófiatörténet 686 o.
1963 Pais-Zrinszky-Kalocsai-Bontáné: A filozófia története (Egységes jegyzet) 257 o.
1964 Tordai-Márkus: Irányzatok a mai polgári filozófiában - Egzisztencializmus - Katolikus filozófia- Neopozitivizmus 532 o.
1965 Simonovitsné: A dialektika Leibniz filozófiájában 167 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története I. - A Marx előtti filozófia története 669 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története II. - Marxtól Leninig 760 o.
1965 Sándor Pál: A filozófia története III. - Lenintől napjainkig 669 o.
1965 Ágoston László: Az ember és a technika - A technicizmus kritikája 333 o.
1965 Dinnyik-Jovcsuk-Kedrov-Mityin-Ojzerman-Okulov-Trahtyenberg (szerk.): A filozófia története I-VII. 3984 o.
1966 A. Sz. Bogomolov: A pragmatizmus 156 o.
1966 Heller Ágnes: Az aristotelési etika és az antik ethos 409 o.
1966 B. Vámos Vera: Karl Jaspers filozófiája 110 o.
1967 Tőkei Ferenc: Kínai filozófia - Ókor I-III. 1213 o.
1968 Hermann István: Kant teleológiája 337 o.
1968 Vajda Mihály: Zárójelbe tett tudomány - A Husserli fenomenológia tudományfelfogásának bírálatához 175 o.
1969 Makai Mária: A meghasonlott tudat világképe 392 o.
1969 T. I. Ojzerman: Filozófiatörténet - metafilozófia 362 o.
1969 Kelemen János: Mi a strukturalizmus? 125 o.
1970 Lukács György: Lenin 244 o.
1970 T. M. Jaroszewski: Személyiség és közösség - A személyiség kérdései a mai filozófiai antropológiában 536 o.
1971 Wirth Ádám: Lenin a filozófus 169 o.
1971 Alfred Kosing: Modern marxista-e Ernst Fischer? 151 o.
1972 Szabó András György: A gyakorlati materializmus felé 403 o.
1972 Bogomolov-Melvil: A mai polgári filozófia főbb irányzatai 242 o.
1972 George Thomson: Az első filozófusok - Tanulmány az ókori görög társadalomról 382 o.
1972 E. V. Iljenkov: Bálványképek és eszmények 232 o.
1972 Schlick-Carnap-Hahn-Neurath-Reichenbach: A bécsi kör filozófiája 596 o.
1972 Jacques Derrida: A disszemináció 352 o.
1972 Hanák Tibor: A filozófus Lukács 119 o.
1973 Georges Politzer: A filozófia és a mítoszok 343 o.
1973 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése 596 o.
1973 Lucien Braun: A filozófiatörténet története 337 o.
1974 Lendvai-Nyíri: A filozófia rövid története - A védáktól Wittgensteinig 264 o.
1974 Pais István: A filozófia történetéből (TIT segédanyag) 289 o.
1975 Sándor Pál: A filozófia fejlődéstörvényei 207 o.
1975 Pais István: A Marx előtti filozófia története (ELTE tankönyv) 247 o.
1976 Julina-Melvil-Lektorszkij-Filipov-Grigorjan-Leibin-Motrosilova: A polgári filozófia a XX. században 357 o.
1976 Vörös Gyula: Marx, Engels, Lenin időszerűségéről 200 o.
1977 Jirina Popelová: A filozófia születése 167 o.
1977 Besse-Séve-Matheron-Buci-Glucksmann-Labica-Bidet-Milhau-Bloch-Mercier-Josa: A filozófia és a vallás (Tanulmánygyűjtemény) 331 o.
1977 Vas Ida: Munka és logika - A hegeli abszolút eszme kritikai elemzéséhez 150 o.
1978 Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika (Tanulmányok, cikkek) 401 o.
1979 Diószegi György: A bölcselet eredete 127 o.
1979 Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz - A marxista filozófia Magyarországon 423 o.
1979 Hermann István: Teleológia és történetiség 607 o.
1979 Gecse-Gondi-Rezső-Simon-Simonovitsné-Somogyi-Szigetiné: A filozófia története (MSZMP esti egyetem tankönyv) 329 o.
1980 Nyíri-Turay-Bolberitz: A filozófia 295 o.
1980 Maróth Miklós: A görög logika keleten 174 o.
1980 Csejtei Dezső: José Ortega y Gasset 111 o.
1980 Hanák-Cs. Szabó-Határ-Szentkuthy-Kerényi: A filozófia: kritika 215 o.
1981 Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz - A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében 265 o.
1981 Darai Lajos Mihály: Karl Popper 123 o.
1981 Lengyel Dénes: Ókori bölcsek nyomában 243 o.
1981 Bimbó Mihály: A filozófiai gondolkodás főbb állomásai és mai irányzatai (Egységes jegyzet) 248 o.
1982 Hermann István: Az értelemig és tovább! - A filozófia nagy problémái 307 o.
1982 Pais István: A görög filozófia 649 o.
1982 Balogh Tibor: Jean Piaget 86 o.
1982 Tagai Imre: John Dewey 97 o.
1983 Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története 228 o.
1983 Nyíri Kristóf: Ludwig Wittgenstein 127 o.
1984 Forrai Gábor: Rudolf Carnap 122 o.
1985 Poszler György: A jéghegy csúcsa és a láthatatlan szisztéma - Szubjektív portrévázlat Lukács Györgyről 51 o.
1986 Poszler György: Az évszázad csapdái - Tanulmányok Lukács Györgyről 183 o.
1986 Nyíri J. Kristóf: Európa szélén - Eszmetörténeti vázlatok 249 o.
1986 Sziklai László: Proletárforradalom után - Lukács György marxista fejlődése 1930-1945 361 o.
1986 Luciano de Crescenzo: A görög filozófia rendhagyó története 448 o.
1987 Benedek István: Az értelem dicsérete - Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. század gondolkodóiról 274 o.
1988 Lukács József: Élő múlt - Előadások, cikkek, tanulmányok 369 o.
1989 Wolfgang Stegmüller: Korunk hat német filozófusa 224 o.
1990 Xavier Rubert de Ventós: Minek filozofálni? 176 o.
1990 Márkus-Vajda: A budapesti Iskola II. - Tanulmányok Lukács Györgyről 368 o.
1991 Richard Tarnas: A nyugati gondolat stációi 572 o.
1991 Jostein Gaarder: Sofie világa - Regény a filozófia történetéről 576 o.
1991 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése (3. kiadás) 601 o.
1992 Hegedüs Géza: Az európai gondolkodás évezredei 288 o.
1993 Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai - és történetének vázlata 248 o.
1993 Nigel Warburton: A filozófia világa 167 o.
1993 Turgonyi Zoltán: Bevezetés a filozófiába 125 o.
1993 Altrichter Ferenc: Észérvek - az európai filozófiai hagyományban 383 o.
1993 Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája 266 o.
1993 Dráviczki Imre: A filozófia története (Tantárgyi bevezető) 165 o.
1994 Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia 109 o.
1994 Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete I-II. 646 o.
1995 Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Középiskolai tankönyv) 215 o.
1995 Farkas János László: Világra jönni - Értelmezések 311 o.
1995 Fehér-Heller: A Budapesti Iskola I. - Tanulmányok Lukács Györgyről 511 o.
1995 Beck András (szerk.): A filozófus az amerikai életben (Tanulmánygyűjtemény) 203 o.
1996 Ujvári Márta: A szkepticizmus kihívása 167 o.
1996 Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak - Filozófiai (láb)jegyzetek 449 o.
1996 Fejér Ádám (szerk.): Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai - Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása 150 o.
1996 Hans-Georg Gadamer: A filozófia kezdete 325 o.
1996 Hársing László: A filozófiai gondolkodás fejlődése Thalésztől Gadamerig 299 o.
1997 Tőkei Ferenc: Kínai szofisztika és logika 96 o.
1997 Weiss János: A Frankfurti Iskola (Tanulmányok) 292 o.
1997 Tenigl-Takács László: A jógácsára filozófiája 133 o.
1998 Szécsi Gábor: Tudat, nyelv, kommunikáció - Vázlatok a kortárs analitikus filozófia problémáiról 130 o.
1998 Szabó-Szécsi (szerk.): A filozófia keresztútjain - Tanulmányok Lukács Györgyről 270 o.
1998 Maróth Miklós: A görög filozófia története (PPKE tankönyv) 275 o.
2001 Paul Strathern: Marx (Filozófia 90 percben) 70 o.
2001 Vajda Mihály: Tükörben 134 o.
2001 Boros István: A filozófia klasszikusai - Fejezetek a filozófia történetéből 264 o.
2001 Boros István: A filozófia klasszikusai - Fejezetek a filozófia történetéből 264 o.
2002 Karikó Sándor (szerk.): Az alkalmazott filozófia esélyei 127 o.
2003 Gaál Botond: Az ész igazsága és a világ valósága - Az egzakt tudományok történelmi fejlődése keresztyén nézőpontból 214 o.
2003 Heller Ágnes: Filozófiai labdajátékok 472 o.
2003 Szegő Katalin: Gondolatutak (Tanulmányok) 439 o.
2004 Barbara Day: Bársonyos filozófusok 283 o.
2004 Bolberitz-Hosszú: Bölcselettörténet 215 o.
2004 Molnár Tamás: A jobb és a bal (Tanulmányok) 200 o.
2005 Julian Baggini: A tányérra kívánkozó malac - ...és 99 további gondolatkísérlet 327 o.
2005 Delius-Gatzemeier-Sertcan-Wünscher: A filozófia története az ókortól napjainkig 120 o.
2006 Kevin O'Donnell: Eszmék története 174 o.
2006 Diószegi-ifj. Diószegi: A bölcsesség szeretete 231 o.
2006 Darai Lajos Mihály: A filozófia kultúrtörténete 431 o.
2007 Ludassy Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai 558 o.
2008 Gerencsér Ferenc (szerk.): A filozófia háromezer éve - A gondolkodás története 232 o.
2009 Heller Ágnes: A filozófia radikalizmusa 509 o.
2009 Perecz László: A fölfedezett reneszánsz (Filozófiatörténeti tanulmányok) 187 o.
2010 Krausz Tamás (szerk.): Lukács György és a szocialista alternatíva 353 o.
2010 Boros-Gángó-Kiss-Mester-Perecz (szerk.): A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága 323 o.
2011 Baggini-Balog-Garvey-Loewer-Stangroom: 30 másodperc filozófia - A legfontosabb filozófiai elméletek röviden 160 o.
2011 Raátz-Tóthfalussy (szerk.): A filozófia és a szónoki beszéd - "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai 245 o.
2011 Szőllős-Török: A filozófia nagykönyve - Minden, amit tudni érdemes 356 o.
2012 Nigel Warburton: A filozófia rövid története 279 o.
2013 Perecz László: Háttér előtt - Írások a magyar filozófia múltjáról és jelenéről 261 o.
2014 Boros János: Szenvedély és szükségszerűség - Filozófiai vázlatok 47 o.
2016 Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve 459 o.
2016 Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I-III. (Ókor-A középkor és reneszánsz-Az újkor) 958 o.
2020 Nagy Nikoletta: Bevezetés a filozófiába (ukrán filozófiatörténettel bővítve) 129 o.
2021 Tóth J. Zoltán (szerk.): Herbert Spencer öröksége - Tanulmányok, reflexiók Herbert Spencer születésének 200. évfordulója alkalmából 258 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
KOZMOLÓGIA
1600 Giordano Bruno: Giordano Bruno válogatott dialógusai 261 o.
1858 Charles de Freycinet: A természettudományi megismerés alapjai - Analízis-mechanika 212 o.
1908 Wilhelm Ostwald: Bevezetés a természetfilozófiába 160 o.
1910 Aszlányi Dezső: Világszerelem - Természetfilozófia I. - Kosmogonia 318 o.
1910 Balassa Géza: A görög atomizmus 46 o.
1920 T. K. Oesterreich: Korunk világképe 175 o.
1922 Henri Bergson: Tartam és egyidejüség - Hozzászólás Einstein elméletéhez 241 o.
1930 Hans Reichenbach: Atom és világegyetem - A jelenkor fizikai világképe 212 o.
1932 Jankovits Miklós: W. Ostwald természetbölcselete (Doktori értekezés) 80 o.
1939 Hock János: A teremtés könyve I-II. - Vallás-filozófiai tanulmány - Az élet kialakulásának alaptételei - Az élet fejlődésének részletezései 482 o.
1939 Hock János: A törvények könyve 262 o.
1941 André de Sainte-Lague: Az ismerttől az ismeretlenig 237 o.
1947 Rudas László: Marxizmus és természettudomány 67 o.
1957 Weiszmann Endre: Adalékok a tér és az idő modern fizikai elméletének tanulmányozásához (In: Filozófiai tanulmányok) 31 o.
1958 V. I. Szvigyerszkij: Tér és idő 163 o.
1959 Sz. T. Meljuhin: A véges és végtelen problémája 266 o.
1960 Walter Hollitscher: A természettudományos világkép 506 o.
1962 Fok-Szoboljev-Ambarcumjan-Grascsenkov-Mityin-Alekszandrov: A modern természettudományok filozófiai problémái 869 o.
1962 F. L. Boschke: Hat nap alatt? 324 o.
1963 Szabó Gábor: A modern atomfizika néhány filozófiai problémájáról 202 o.
1963 Jánossy-Elek: A relativitáselmélet filozófiai problémái 351 o.
1963 Szvehszvjatszkij-Kazjutyinszkij: Világok születése - A mai kozmogónia filozófiai problémái 249 o.
1970 Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember 258 o.
1973 Elek Tibor: Marxizmus és relativitáselmélet - Megjegyzések Albert Einstein tudományos önéletrajzához 303 o.
1974 A. A. Butákov: A mozgás alapformái a modern tudomány fényében 321 o.
1980 V. A. Ambarcumjan: Az Univerzum kutatásának filozófiai kérdései 429 o.
1990 Székely László: Einstein kozmoszától a fölfúvódó világegyetemig 259 o.
1992 Kiss Miklós: Új természetfilozófia I. - II. - III. - IV. - V. - VI. - VII. - VIII. - IX. - Az energetizmus filozófiája 1725 o.
1994 Paul Davies: Az utolsó három perc - Felvetések a világegyetem végső sorsáról 186 o.
1995 Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel - A teológia és a tudomány legújabb vélekedései az ember életútja kezdetéről 24 o.
1996 László Ervin: Kozmikus kapcsolatok - A harmadik évezred világképe 272 o.
1997 Bíró Béla: Legenda a kerek Egészről 344 o.
1999 Reicher László: Teozófiai panoráma 143 o.
2001 Nándori Ottó: A mindenség üzenete 200 o.
2001 Egyed Sándor: Minden rendben van? 155 o.
2001 Balogh Zoltán: Tudomány és kozmológia - A kozmológia kritikája 49 o.
2004 Evva Ferenc: A földi élet keletkezésének hipotézisei ma (Kritikai elemzés) 104 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
LÉTELMÉLET
e322 Arisztotelész: Metafizika 411 o.
58 ifj. L. A. Seneca: A boldog életről 45 o.
63 ifj. L. A. Seneca: A lelki nyugalomról 50 o.
64 ifj. L. A. Seneca: A gondviselésről 32 o.
440 Alexandriai Szent Cirill: A filozófus megtérése (Párbeszéd a pogány filozófusokkal) 71 o.
1531 H. C. Agrippa von Nettesheim: Titkos bölcselet (De Occulta Philosophia) 183 o.
1677 Benedictus de Spinoza: Spinoza válogatott művei 148 o.
1752 Julien Offray de La Mettrie: Filozófiai művek 523 o.
1770 P. H. T. d'Holbach: A természet rendszere - A természeti és erkölcsi világ törvényei 550 o.
1770 Denis Diderot: Természet és Társadalom 64 o.
1788 Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája 205 o.
1793 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások 436 o.
1801 Bessenyei György: A természet világa vagy a józan okosság 408 o.
1816 G. W. F. Hegel: A logika tudománya I-II. 806 o.
1843 Ludwig Feuerbach: Filozófiai kritikák és alapelvek 479 o.
1849 S. A. Kierkegaard: A halálos betegség 170 o.
1850 Arthur Schopenhauer: Szerelem, élet, halál 145 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A halálról 35 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A faj élete 35 o.
1850 Arthur Schopenhauer: A tulajdonságok öröklése 35 o.
1872 Ernst Mach: A tiszta tapasztalat filozófiája 32 o.
1878 Friedrich Engels: Anti-Dühring - Hogyan "forradalmasítja" Eugen Dühring Úr a tudományt 448 o.
1883 Friedrich Engels: A természet dialektikája 118 o.
1883 Henry Drummond: Természeti törvény a szellemi világban 285 o.
1886 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége 99 o.
1889 Henri Bergson: Idő és szabadság - Tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól 199 o.
1891 Mulford Prentice: A győzedelmes élet - Mulford Prentice elmélkedései 126 o.
1893 L. F. Ward: A haladás lelki tényezői 363 o.
1899 Ernst Haeckel: Világproblémák 427 o.
1902 Herbert Spencer: Alapvető elvek 677 o.
1905 Hermann Nothnagel: A halálról 48 o.
1907 Henri Bergson: Teremtő fejlődés 338 o.
1907 Félix le Dantec: A biológiai filozófia elemei 203 o.
1907 William James: A pragmatizmus 18 o.
1907 Henri Bergson: Az élet filozófiája - Intuicionizmus 40 o.
1908 Palágyi Menyhért: Marx és tanitása 163 o.
1909 Rudolf Eucken: A jelenkori vallásbölcselet főkérdései 212 o.
1912 Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek? 36 o.
1913 Edmund Husserl: A fenomenológia 33 o.
1914 Trikál József: Egység felé 369 o.
1915 Rudolf Eucken: Az élet értelme és értéke 203 o.
1916 V. I. Lenin: Filozófiai füzetek 441 o.
1920 Heinrich Rickert: Az értékek filozófiája 39 o.
1922 Rudolf Steiner: A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában (10 előadás) 180 o.
1923 Bangha Béla: Istenhit és Istentagadás 249 o.
1925 G. E. Moore: A józan ész védelmében - és más tanulmányok 437 o.
1927 Nagy József: A modern gondolkodás 223 o.
1927 Schütz Antal: Charakterológia és aristotelesi metafizika 76 o.
1927 Schütz Antal: A bölcselet elemei - Szent Tamás alapján 283 o.
1927 Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblémái 410 o.
1929 Brandenstein Béla: A cselekvés elméletéről 62 o.
1930 Rudolf Kassner: A három birodalom - A fiziognómiai világképről 44 o.
1933 Sebesta Ottó: Sokan vannak a hivatottak kevesen a választottak - Uj élet alapgondolatai 322 o.
1934 Mód Aladár: Materialista lételmélet 149 o.
1934 Heinrich Rickert: A filozófia alapproblémái - Módszertan-ontológia-antropológia 343 o.
1936 Ispánovits Alajos: A fizika okságfogalma filozófiai megvilágításban 136 o.
1937 Lajer József: Dialektika 64 o.
1938 Mátrai László: Modern gondolkodás 77 o.
1938 Veszprémy Ferenc: Ösztön és faj 227 o.
1940 Arnold Gehlen: Az ember természete és helye a világban 620 o.
1940 Halasy-Nagy József: Ember és világ 251 o.
1940 Bangha Béla: Világnézeti válaszok - Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása 134 o.
1940 Somogyi József: A faj 270 o.
1941 Jeszenszky Erik: Dialektika 94 o.
1942 James Jeans: Az új világkép - Fizika és filozófia 214 o.
1942 Botos Vince (=J. V. Sztálin): A dialektikus és történelmi materializmus alapjai 48 o.
1942 László Ákos: A Ferences Iskola természetbölcseleti problémái 191 o.
1943 S. Albert Bernát: Halhatatlan szellem a világ alapja - Szabatos bizonyítás természettudományi alapon 282 o.
1944 Gergely András: Bevezetés a dialektikába 140 o.
1944 Zolnay László: Létezés és erkölcs I. - Ontológia 257 o.
1945 Molnár Erik: Dialektika (Tanulmányok) 171 o.
1947 Rudas László: Materialista világnézet I. - A modern materializmus alapelvei 324 o.
1947 Horkheimer-Adorno: A felvilágosodás dialektikája 303 o.
1948 Alexits-Fenyő: Matematika és dialektikus materializmus (Tudomány és haladás 9.) 123 o.
1950 Nicolai Hartmann: Lételméleti vizsgálódások 663 o.
1951 Nicolai Hartmann: Teleológiai gondolkodás 220 o.
1951 Alan Watts: A bizonytalanság bölcsessége 150 o.
1951 B. G. Ananyev: A jellem kialakulása 59 o.
1955 Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség 395 o.
1955 Pierre Teilhard de Chardin: Út az Ómega felé (Válogatás Teilhard de Chardin műveiből) 686 o.
1955 Rudas László: A dialektikus materializmus és kommunizmus (Tanulmánygyűjtemény) 382 o.
1957 Dán Klára: Az általános és egyedi dialektikájáról (In: Filozófiai tanulmányok) 35 o.
1957 Balázs Sándor: A szubjektív tényező szerepéről az okság, szükségszerűség és véletlen területén (In: Filozófiai tanulmányok) 28 o.
1957 Georg Klaus: Jezsuiták, Isten, anyag - Wetter jezsuita atya lázadása az ész és a tudomány ellen 444 o.
1957 Roger Garaudy: Marxista humanizmus 310 o.
1958 Olof Klohr: Természettudomány és vallás 177 o.
1958 Alois Loidl: Végső kérdések 60 o.
1959 Walpola Rahula: A Buddha tanítása 234 o.
1959 Róka Gedeon: A fizika néhány filozófiai problémája (Pedadógus Továbbképző Intézet tankönyv) 55 o.
1961 Massimo Scaligero: A Gondolat mint Anti-matéria 155 o.
1962 Ernest Kahane: Az élet nem létezik! 262 o.
1963 M. L. Csalin: A pesszimizmus filozófiája - Az egzisztencialista filozófia néhány problémája 189 o.
1963 A. I. Ujomov: Dolgok, tulajdonságok, viszonyok 247 o.
1963 Szemere Samu: Spinoza műhelyében (Szemelvények) 219 o.
1964 V. I. Sztoljarov: Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? 184 o.
1964 G. Havas Katalin: Az azonosság törvénye a hagyományos és a modern formális logikában 139 o.
1964 V. V. Szokolov: Spinoza filozófiája és a jelenkor 442 o.
1964 Massimo Scaligero: A fény - Bevezetés a teremtő imaginációba 157 o.
1966 P. P. Gajdenko: Az egzisztencializmus és a kultúra - M. Heidegger filozófiájának bírálata 206 o.
1967 Karel Kosík: A konkrét dialektikája - Tanulmány az ember és a világ problematikájáról 235 o.
1967 Mario Bunge: Az okság - Az okság elv helye a modern tudományban 433 o.
1967 Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság 311 o.
1967 Hans Rohrbach: Természettudomány, világkép, hit 140 o.
1968 Sz. I. Gondarcsuk: A kételkedéstől a tudásig - A világ a materialista szemével 150 o.
1968 I. T. Frolov: Genetika és dialektika (Stúdium könyvek 68.) 427 o.
1968 Gheorghe Puscas: A felvilágosodás kora és a vallás 85 o.
1969 Vajda Mihály: A mítosz és a ráció határán 405 o.
1969 Eduard Bartyenyev: Az emberi lét titka - A világ a materialista szemével 165 o.
1969 Lick József: Személyiség és filozófia 239 o.
1970 Szabó Ferenc: Távlatok - Irodalmi és világnézeti tanulmányok 247 o.
1970 Nyíri Tamás: Az idők jelei 269 o.
1970 Elek Tibor (szerk.): Dialektikus materializmus 1-2. 384 o.
1971 Márkus György: Marxizmus és "antropológia" - Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában 111 o.
1971 Szabó András György: Praxis és dialektika 164 o.
1971 Lukács György: Utam Marxhoz I-II. (Válogatott filozófiai tanulmányok) 1148 o.
1972 Farkas László: Egzisztencializmus, strukturalizmus, marxizálás 320 o.
1972 Fodor Judit: A determinizmus-koncepció fejlődése és kapcsolatai a kvantummechanikával 247 o.
1973 B. T. Grigorjan: A filozófia az emberről 224 o.
1973 Rózsahegyi Edit: Cél és tevékenység 273 o.
1973 P. V. Kopnyin: Dialektika, logika, tudomány 401 o.
1973 Lukács József: Igent mondani az emberre - Valláselméleti, valláskritikai tanulmányok, esszék 554 o.
1973 Frolov-Kovács: Filozófia és modern biológia 271 o.
1973 Erdélyi Lajos: A dialektikus és történelmi materializmus alapkérdései I-II. (Főiskolák számára) 374 o.
1974 Mentovich Ferenc: Az új világnézlet 265 o.
1974 Gerd Pawelzig: Az objektív rendszerek fejlődésének dialektikája 249 o.
1974 H. Varró Rózsa: Dialektika az élő természetben - Az élő világ ellentmondásai 235 o.
1974 T. M. Jaroszewski: Gondolatok a gyakorlatról 341 o.
1974 Lewis Thomas: Hány élete van egy sejtnek? - Egy megfigyelő jegyzetei a biológiáról 227 o.
1975 Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege 116 o.
1975 Laitko-Sprung: Kémia és filozófia - A marxista filozófia álláspontja a modern kémia néhány filozófiai kérdésében 130 o.
1975 Martin Heidegger: A dolog és A nyelv (Két tanulmány) 113 o.
1976 Eftichios Bitsakis: A modern fizika és a dialektikus materializmus 254 o.
1976 Richard Dawkins: Az önző gén 261 o.
1977 Jan Patocka: A jelenkor értelme - Kilenc fejezet egyetemes és cseh problémákról 160 o.
1978 Kelemen János: A tudat és a megismerés 181 o.
1978 Katona Péter: A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása 205 o.
1978 I. A. Galickaja: Gondolatok a vallásról 227 o.
1979 Vereczkei-Jóri: Filozófia-ember-szaktudományok - A marxista filozófia emberkoncepciója és a szaktudományok mai eredményei 422 o.
1980 Boros László: A halál misztériuma - Az ember a végső döntési helyzetben 210 o.
1983 Gáspár László: A szubjektumok termelése - A marxi életmű pedagógiai mondanivalója 235 o.
1984 Tordai Zádor: A cselekvés hálója 205 o.
1984 Földényi F. László: Melankólia 405 o.
1984 Juhász Anikó: Nyikolaj Bergyajev 136 o.
1985 Bolberitz Pál: Lét és kozmosz - Az anyagi világ keresztény szemlélete 470 o.
1986 Richard Dawkins: A vak órásmester - Gondolatok a darwini evolúcióelméletről 286 o.
1986 Florin Georgescu: Az ateizmus — az emberi szabadság megnyilvánulása (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Alexandra Tanase: Szocialista humanizmus és vallás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Zakariás Erzsébet: Közelítések a hiedelem fogalmának körvonalazásához (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Fekete Kálmán: Hit és tudás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Bodó Barna: A megismerő az ismeretlen határán (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Bakk Miklós: Ontológiai istenérv és objektivitás (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Salat Levente: Az "intellektus áldozathozatalának" szociológiájához (in: Ember és világ) 20 o.
1986 Jámbor Ottó: A filozófiai anyagfogalom és a lenini definíció összefüggése 77 o.
1989 Ancsel Éva: Az aszimmetrikus ember 153 o.
1989 Rozsnyai Ervin: Az igazság paradoxonjai 267 o.
1989 Juhász-Nagy-Koch-Lábos-Szathmáry: A tökéletlenség és korlátosság dicsérete 274 o.
1989 Bánk József: Van Isten 141 o.
1990 Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok - Teodicea 214 o.
1990 E. M. Cioran: A bomlás kézikönyve (Aforizmák) 230 o.
1990 Simon Ferenc: A filozófia alapproblémái 460 o.
1991 Bolberitz Pál: Isten a filozófiában - Filozófiai istentan 127 o.
1991 Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 171 o.
1992 Pethő Bertalan: Korunk filozófiája - Két tételben: Elég-tétel - a modernről / Teher-tétel - posztmodern korszakváltozás 219 o.
1993 Határ Győző: Özön közöny - Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról – az ismeretről, mint szemléleti formáról 473 o.
1994 Simon Ferenc: A filozófia alapproblémái I. - Általános ontológia 159 o.
1995 Köles Mihály: Istennek léteznie kell 87 o.
1995 Id. Juhász Bálint: Széles látóhatár - A tudományokról és a hitről 114 o.
1995 László András: Tradicionalitás és létszemlélet 308 o.
1995 Kunszt György: A hagyomány jövője - Prolegomena 255 o.
1996 Osho Rajneesh: A halál - A képzelt ellenség 145 o.
1997 Rüdiger Safranski: A gonosz avagy a szabadság drámája 341 o.
1998 Határ Győző: A fény megistenülése - Fejezetek a filozófia abszurd drámájából 142 o.
1998 Gauss András: A gyönyörök útvesztője - Nietzsche és az örök visszatérés 269 o.
1999 Mészáros András: Idő által homályosan - Filozófia és irodalom 125 o.
2000 György-Skolimowski-Naess: Vissza a kozmikus Rendhez - Önszerveződés az élővilágban és a társadalomban 180 o.
2000 Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban 259 o.
2001 Horváth Sándor: A létezés szeretete 292 o.
2001 Csejtei Dezső: A halál hermeneutikája - A korai Heidegger filozófiai thanatológiája 144 o.
2002 Molnár Tamás: Teisták és ateisták - A hitetlenség tipológiája 325 o.
2002 Fábián László: A gond embere (Létváz) 80 o.
2003 Stephen Law: Filozófiai fogások - Csak egy dolog biztos - hogy semmi sem az 220 o.
2003 Simon Ferenc: A hegeli reálontológia születése 607 o.
2004 Kellár János I.: 7508 nap után 107 o.
2007 Antal Péter: A buddhista filozófia - A yogacara tana 160 o.
2007 Betegh-Böröczki (szerk.): A formák és a tudás (Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről 340 o.
2008 Maurizio Ferraris: Hol vagy? - A mobiltelefon ontológiája 446 o.
2009 Nándori Ottó: Lét-tan - Szellemanyag világ - öröklétre kényszerítve 184 o.
2009 Heller Ágnes: Az érzelmek elmélete 264 o.
2010 Rozsnyai Ervin: A gondolat felemás forradalma - A hegeli dialektikáról és történelmi feltételeiről 383 o.
2011 Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai 595 o.
2012 Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről 135 o.
2015 Török-Szabó Balázs: A teória 96 o.
2017 Török-Szabó Balázs: A teoretika 411 o.
2017 Paul Emberson: A gépek és az emberi szellem - Az ötödik birodalom aranykora 146 o.
2020 Török-Szabó Balázs: A fejlődéspraktika 163 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ISMERETELMÉLET
1588 Michel de Montaigne: A tapasztalásról 110 o.
1644 René Descartes: A filozófia alapelvei 155 o.
1649 René Descartes: Válogatott filozófiai művek 382 o.
1690 John Locke: Értekezés az emberi értelemről I-II. 870 o.
1748 David Hume: Tanulmány az emberi értelemről 207 o.
1754 Étienne Bonnot de Condillac: Értekezés az érzetekről 428 o.
1800 J. G. Fichte: Az ember rendeltetése 285 o.
1800 J. G. Fichte: Az ember rendeltetése 285 o.
1800 J. G. Fichte: Válogatott filozófiai írások 710 o.
1841 Karl Marx: A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége (doktori disszertáció) 161 o.
1870 A. I. Herzen: Levelek a természet tanulmányozásáról 325 o.
1885 Friedrich : Im-ígyen szóla Zarathustra (Ford.: Wildner Ödön) 215 o.
1904 Pauler Ákos: Az ismeretelméleti kategoriák problemája 128 o.
1909 V. I. Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus - Kritikai jegyzetek egy reakciós filozófiáról 396 o.
1911 Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány 114 o.
1912 Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái 132 o.
1920 K. A. Timirjázev: Történelmi szemlélet a biológiában 322 o.
1923 Adolf Wagner: A tudományos gondolkodás alapvonalai 76 o.
1926 Trikál József: A gondolkodás művészete 220 o.
1929 Nagy József: A fejlődés eszméje 59 o.
1936 Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése (In: Bölcseleti közlemények 2.) 17 o.
1941 Földes-Papp Károly: A megismerés tragikuma 172 o.
1941 Földes-Papp Károly: Az autonóm ismeretelmélet fogalma - Rickert és Hartmann ismerettanának bírálata alapján 180 o.
1949 Gilbert Ryle: A szellem fogalma 496 o.
1937 F. I. Haszhacsih: A világ megismerhetőségéről 142 o.
1940 F. I. Haszhacsih: Anyag és tudat 208 o.
1952 M. Ny. Rutkevics: A gyakorlat - A megismerés alapja és az igazság kritériuma 243 o.
1955 Adam Schaff: A marxista-leninista igazságelmélet néhány problémája 467 o.
1957 Tóth Imre: A matematikai axiomatika néhány ismeretelméleti kérdése (In: Filozófiai tanulmányok) 100 o.
1960 O. O. Jahot: Van-e örök igazság? 83 o.
1961 Farkas László: Haeckel és Virchow - A materializmus és az idealizmus harca a biológiában és az orvostudományban 272 o.
1961 Ákos Károly: Megismerés 234 o.
1962 Elena Filová: Materializmus és idealizmus a biológiában 215 o.
1963 Guy Besse: A társadalmi gyakorlat és az elmélet (Korunk világnézeti kérdései) 129 o.
1964 Törő-Csaba-Ács: A biológia és az orvostudomány egyes filozófiai problémái 128 o.
1965 B. M. Kedrov: A természettudományok tárgya és kölcsönös kapcsolata 304 o.
1965 Kupalov-Sorohova-Kaganov: Filozófiai problémák a magasabbrendű idegmüködés fiziológiájában és a pszichológiában 618 o.
1965 Földesi Tamás: A filozófiai törvények bizonyítási problémái 23 o.
1966 V. A. Stoff: Modell és filozófia 375 o.
1966 Jacques Maritain: A garonne-i paraszt - Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein 392 o.
1967 Földesi Tamás: A marxista filozófia bizonyításelméletének alapjai 553 o.
1969 Ludwig Wittgenstein: A bizonyosságról 275 o.
1971 Földesi Tamás: A "megismerhetőség" modern problémái 327 o.
1972 Elek-Kovácsné-Fodor-Lakó-Bodnár: A természettudományos megismerés ismeretelméleti kérdései 325 o.
1972 M. Sz. Kozlova: Nyelv és filozófia 285 o.
1974 Gidai Erzsébet: Mi a jövőkutatás? 211 o.
1974 Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikus logikai tipizálása (A filozófia időszerű kérdései 16.) 105 o.
1975 M. M. Bahtyin: A beszéd és a valóság - Filozófiai és beszédelméleti írások 556 o.
1976 Földesi Tamás: Igazság az igazságról - Problémák és megoldások 349 o.
1976 Kocsondi András: Modell-módszer - A modellek helye és szerepe a tudományos megismerésben 210 o.
1976 Berecz György: Világnézet, természettudomány, technika 230 o.
1977 Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései 327 o.
1977 Fehér-Hársing-Földesi: A tudományos problémától az elméletig 263 o.
1977 Ágh Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés 400 o.
1978 Trán Duc Thao: A nyelv és a tudat - Kutatások a nyelv és a tudat eredetéről 283 o.
1978 J. K. Vojsvillo: A fogalom 402 o.
1978 Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelméletbe 72 o.
1978 Balázs Sándor: Fatális lét? - Kritikai tanulmány 126 o.
1978 Sós Vilmos: Modern igazságelméletek - Filozófiai-logikai elemzés 241 o.
1978 E. A. Bugyilova: A filozófia és a szovjet pszichológia - Filozófiai problémák a szovjet pszichológiában 441 o.
1978 Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében (Interjúk) 196 o.
1979 Müller Antal: Kölcsönhatás és meghatározottság - Kísérlet egy korszerű természetfilozófiai determinációelmélet kidolgozására 205 o.
1980 Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika 179 o.
1981 Szénási József: A dialektika alaptörvényéről 183 o.
1981 Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája 178 o.
1981 Nyíri Tamás: Az ember a világban 267 o.
1981 Magyari-Beck István: Az új születése 149 o.
1981 Horváth József (szerk.): Filozófia és szaktudományok (Tanulmányok) 427 o.
1983 A. B. Migdal: Az igazság keresése 261 o.
1983 Eftichios Bitsakis: Fizika és materializmus 405 o.
1986 Ancsel Éva: A tudás éthoszáról - A tudás etikai feltételei 28 o.
1988 Erdei László: A dialektikus módszerről 274 o.
1989 Roger Penrose: A császár új elméje - Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei 489 o.
1991 Darab Tamás: A gépesített értelem - Vázlatok a mesterséges intelligencia filozófiájáról 113 o.
1992 Hársing László: Filozófiai problémák - alternatív válaszok 227 o.
1992 Surányi László: Metaaxiomatikai problémák 156 o.
1993 Wiedemann László: 2 esszé fizikáról, filozófiáról 93 o.
1994 Farkas János: Perlekedő tudáselméletek 178 o.
1995 Prigogine-Stengers: Az új szövetség - A tudomány metamorfózisa 339 o.
1996 James A. Anderson: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai 294 o.
1996 Odorics Ferenc (szerk.): Empirizmustól a KONstruktivizmusig 159 o.
1996 D. C. Dennett: Micsoda elmék - A tudatosság megértése felé 189 o.
1997 Békés Vera: A hiányzó paradigma 266 o.
1998 Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás 184 o.
2000 Rott Pál: Gondolatok életről-halálról 222 o.
2000 Julesz Béla: Dialógusok az észlelésről 291 o.
2001 Makai Mihály: Megáll az ész? - A racionális modell és korlátai 382 o.
2001 Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai 213 o.
2002 Bolberitz Pál: A megismerés és értelmezés filozófiája 251 o.
2004 Makai Mihály: Merre vagy szellem napvilága? - A megismerés rögös útjai 429 o.
2005 Forrai Gábor: A jelek tana - Locke ismeretelmélete és metafizikája 311 o.
2008 Kenéz-Rónai-Lubinszki-Schwendtner (szerk.): A dolgok (és a szavak) - A fenomenológiai kutatás kortárs problémái 332 o.
2014 Mérő László: A csodák logikája - A kiszámíthatatlan tudomány 327 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
LOGIKA
1843 J. S. Mill: A deductiv és inductiv logika rendszere I-III. 1491 o.
1901 Schmidt Márton: Logika 72 o.
1911 Kornis Gyula: A pszichológia és logika elemei - középiskolák számára 156 o.
1915 Pauler Ákos: A fogalom problémája a tiszta logikában 46 o.
1922 Varga Béla: A logikai érték problémája és kialakulásának története 149 o.
1925 Pauler Ákos: Logika - Az igazság elméletének alapvonalai 368 o.
1926 Kornis Gyula: A pszichológia és logika elemei - középiskolák számára 188 o.
1938 Bucsay Mihály: Logikai alaptételek 42 o.
1941 Henri Lefebvre: Formális logika - Dialektikus logika 264 o.
1941 Schütz Antal: Logikák és logika 91 o.
1942 Pozsonyi Frigyes: A logika tárgyköre és feladata 176 o.
1946 Fogarasi Béla: Marxizmus és logika I. 182 o.
1947 G. A. Kurszánov: A gondolkodás logikai törvényei 30 o.
1953 P. V. Tavanyec: A formális logika törvényeinek objektív tartalmáról 13 o.
1955 Inhelder-Piaget: A gyermek logikájától az ifjú logikájáig - A formális műveleti struktúrák kialakulása 335 o.
1958 Fogarasi Béla: Logika 543 o.
1962 G. Havas Katalin: Logika (Egyetemi egységes jegyzet) 142 o.
1964 Handel-Kneist: A logika rövid vázlata 218 o.
1964 Balázs Béla: Logika és logikai gyakorlatok (A tanító- és óvónőképző intézetek számára) 118 o.
1965 Madarászné: A tiszta logika alapkérdései - Pauler Ákos logikája 218 o.
1966 G. Havas Katalin: Bevezetés a modern formális logikába (ELTE tankönyv) 107 o.
1968 A. A. Zinovjev: A logikai következményfogalom és a többértékű logikák 175 o.
1969 Jacob Bronowski: A természet logikája 81 o.
1970 Szigetvári Sándor: Az induktív és a deduktív következtetések kapcsolata az empíria síkján 207 o.
1970 Földesi Tamás: Tudomány-e a filozófia? (A világ a materialista szemével) 148 o.
1971 Hársing László: A tudományos megismerés és a plauzibilis következtetések logikája 182 o.
1971 Erdei László: Az ítélet dialektikus logikai elmélete 785 o.
1971 Baló József: Logika (tankönyv a tanárképző főiskolák részére) 187 o.
1971 Tamás György (szerk.): Logikai tanulmányok 321 o.
1972 G. Havas Katalin: Formális logika filozófiai megközelítésben (ELTE tankönyv) 230 o.
1972 Madarászné: A logikai szemantika kérdései 110 o.
1973 Erdei László: Ellentét és ellentmondás a logikában 102 o.
1973 G. Havas Katalin: Formális logika 333 o.
1974 Tamás György: Filozófiai kategóriák logikai elemzése 119 o.
1975 Tamás György: Kategóriák logikája 410 o.
1975 Madarászné-Ruzsa: Szimbolikus logika II. - A klasszikus logika kiterjesztései és alkalmazásai 196 o.
1976 Erdei László: Dialektikus logika 314 o.
1977 Baló József: Logikai munkafüzet 100 o.
1977 E. V. Iljenkov: A dialektikus logika - Történeti és elméleti vázlatok 288 o.
1979 Ruzsa Imre: A szimbolikus logika elemei (ELTE tankönyv) 221 o.
1982 V. Sz. Bibler: Az alkotó gondolkodás - Bevezetés a gondolati dialógus logikájába 429 o.
1982 G. Havas Katalin: Így logikus! 238 o.
1983 G. Havas Katalin: Gondolkodás, nyelv, valóság a logikában 272 o.
1985 Gould-Copi: Kortárs-tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről 606 o.
1988 Ruzsa Imre: Logikai szintaxis és szemantika 1-2. 717 o.
1992 Madarászné-Ruzsa: Modális és intenzionális logika (ELTE tankönyv) 264 o.
1999 Ruzsa-Pólos-Madarászné: A logika elemei 215 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ÉRTÉKELMÉLET
e500 Lao-ce: Tao Te King (Az Út és Erény könyve) 59 o.
1910 Jász Géza: Az igaz, a jó és a szép eszméje 50 o.
1913 J. B. Bury: A gondolatszabadság története 232 o.
1940 Perlaky Lajos: A szív filozófiája 158 o.
1944 Noszlopi László: A szeretet lélektana és bölcselete 175 o.
1956 Erich Fromm: A szeretet művészete 185 o.
1960 C. S. Lewis: A szeretet négy arca 156 o.
1970 O. G. Drobnyickij: A szellemi értékek világa - Az érték problémája és a marxista filozófia 252 o.
1972 Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom 172 o.
1975 Szilágyi Imre: Az "örök" értékek nyomában - Nikolai Hartmann értéketikájának kritikájához 405 o.
1980 Szilágyi-Besenyei-Révész-Karácsonyi: Tanulmányok az értékelmélet köréből 191 o.
1983 Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia 111 o.
2001 György Edit (szerk.): A boldog élet titka - Töredékek az emberi boldogságról 96 o.
2004 Radnóti Sándor (szerk.): A szabadság értelme - az értelem szabadsága - Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok 431 o.
2006 Horányi Katalin: Életfilozófia - Személyiségünk koronája 318 o.
2006 Holló László: Európai Unió - értékközösség - Az európai integráció katolikus társadalometikai vonatkozásai 291 o.
2013 Papp Miklós: A demokráciának érdeke az erkölcsös ember 25 o.
2013 Bencze Izabella: Civil szervezetek és az etikai kódex 19 o.
2013 Bodó Barna: Civilek kisebbségben 17 o.
2013 Fricz Tamás: A polgár a civil társadalomban és a civil társadalom szerepe a politikai rendszerben 21 o.
2021 Salamon János: A modern ész kritikája 366 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ERKÖLCSFILOZÓFIA
1662 Blaise Pascal: Gondolatok 230 o.
1673 Antione de Courtin: Az idő jól eltöltésének módja 257 o.
1812 J. G. Fichte: Az erkölcstan rendszere 795 o.
1889 Franz Brentano: Az erkölcsi ismeret eredete 133 o.
1904 Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs 379 o.
1907 Harkányi Ede: Babonák ellen - Kísérlet az erkölcsi világ gazdasági alapjainak meghatározására 302 o.
1905 Anton Menger: Új erkölcstan 116 o.
1909 Kenedy Géza: Az élet könyve 273 o.
1909 F. W. Foerster: Élet és jellem 344 o.
1909 F. W. Foerster: Az élet művészete 384 o.
1912 Eduard Fuchs: Az ujkor erkölcstörténete I-III. 789 o.
1924 Aszlányi Dezső: Szerelem 284 o.
1925 T. G. Masaryk: Erkölcsi problémák 234 o.
1932 Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz - Rádióbeszédek 104 o.
1935 Perlaky Lajos: A ma életművészete 146 o.
1935 Bartók György: Az erkölcsi értékeszme történeti és kritikai tárgyalása 231 o.
1940 Révay József: Az erkölcs dialektikája 191 o.
1944 Prohászka Lajos: A mai élet erkölcse 286 o.
1951 P. A. Sarija: A kommunista erkölcs néhány kérdése 276 o.
1952 A. F. Siskin: A burzsoá erkölcs az imperialista reakció fegyvere 193 o.
1957 Georges Bataille: Az erotika 381 o.
1961 Ágoston György: A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés feladatai 218 o.
1965 Huszár Tibor: Erkölcs és társadalom 305 o.
1966 Makai Mária: Az erkölcsi tudat dialektikájáról - Tanulmány a marxista általános etika köréből 402 o.
1967 Hermann István: A polgári dekadencia problémái 476 o.
1967 Kecskés Pál: Az erkölcsi élet alapjai 281 o.
1967 Roger Garaudy: Az erkölcs alapjáról szóló vita szükséges (In: Korunk és az erkölcs) 35 o.
1967 J. P. Sartre: Determináció és szabadság (In: Korunk és az erkölcs) 18 o.
1967 Cesare Luporini: Az erkölcsi élet "gyökerei" (In: Korunk és az erkölcs) 31 o.
1967 Adam Schaff: Az egyén marxista felfogása (In: Korunk és az erkölcs) 29 o.
1967 Karel Kosik: Az erkölcs dialektikája és a dialektika erkölcse (In: Korunk és az erkölcs) 26 o.
1967 Galvano della Volpe: A történelmi dialektika kulcsa (In: Korunk és az erkölcs) 22 o.
1968 Huszár Tibor: Történelem és önismeret (Tanulmányok) 508 o.
1970 Henryk Jankowski: Az élet művészete 251 o.
1970 Lick József: Az erkölcs: kényszer vagy döntés? (A világ a materialista szemével) 208 o.
1970 Farkas Endre: Erkölcs és politika - Lenin etikai hagyatékáról 136 o.
1974 SZÉKI: Munkaerkölcs a szocialista társadalomban 256 o.
1976 Farkas Endre (szerk.): A szocialista erkölcs elméleti kérdései (Szemelvénygyűjtemény) 352 o.
1976 Farkas Endre: Erkölcs és forradalmiság - Reflexiók Marx és Engels etikai hagyatékához 199 o.
1977 Farkas-Nagy-Érfalvi-Földesi: A szocialista erkölcs kérdései - Az eszménytől a valóságig 218 o.
1978 Földesi Tamás: Erkölcsről-mindenkinek 237 o.
1980 Somogyi Zoltán: Az erkölcsi értékek világa 242 o.
1981 Gáll Ernő: Az erkölcs dilemmái 260 o.
1982 Kardosné: Erkölcs és kereskedelem 325 o.
1985 Szebenyiné: Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben 229 o.
1988 Farkas Endre: Életünk és az erkölcs - Az MSZMP tanfolyama 224 o.
1988 Szerdahelyi István (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban I. 518 o.
1988 Földesi Tamás (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban II. 120 o.
1988 Lick József (szerk.): Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban III. 169 o.
1988 Lovik Sándor (szerk.): Társadalmunk és az erkölcs 327 o.
1996 Martini-Eco: Miben hisz, aki nem hisz? 149 o.
2013 Álló Géza: Higgyem vagy tudhatom is? 208 o.
2014 Boros-Pólya (szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk - Filozófiai és pszichológiai tanulmányok 239 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ETIKA
386 Szent Ágoston: A boldog életről 28 o.
386 Szent Ágoston: A rendről o.
393 Szent Ágoston: A hit és a hitvallás 25 o.
417 Szent Ágoston: A türelemről o.
426 Szent Ágoston: A szabad akaratról 212 o.
523 Severinus Boethius: A filozófia vigasztalása 182 o.
1225 Dzsingisz kán: A bölcsesség kulcsa 91 o.
1360 Francesco Petrarca: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól 674 o.
1517 Erasmus: A béke panasza 117 o.
1580 Michel de Montaigne: Esszék 227 o.
1625 Francis Bacon: Esszék - avagy tanácsok az okos és erkölcsös életre 309 o.
1637 Balthazar Gracian: A hős 114 o.
1647 Balthazar Gracian: Az életbölcsesség kézikönyve 72 o.
1664 François de La Rochefoucauld: Gondolatok 86 o.
1699 A. Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről 146 o.
1795 Immanuel Kant: Az örök béke 103 o.
1824 Joseph Joubert: Gondolatok 126 o.
1837 Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 68 o.
1840 Arthur Schopenhauer: Paraenezisek és Maximák (Életbölcseleti oktatások) 133 o.
1843 S. A. Kierkegaard: Vagy-vagy 790 o.
1847 J. L. Balmes: A gyakorlati ész - Arany könyvecske 102 o.
1850 Arthur Schopenhauer: Életbölcsesség - Aforizmák 280 o.
1886 Friedrich Nietzsche: Túl az erkölcs világán... (Jenseits von Gut und Böse) 208 o.
1888 Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása - Minden érték átértékelésének kísérlete 440 o.
1889 Friedrich Nietzsche: A bálványok alkonya - avagy miként filozofáljunk a kalapáccsal 108 o.
1894 Bodnár Zsigmond: Példák I-V. 241 o.
1895 Charles Wagner: Gondolatok az egyszerű életről 37 o.
1898 Maurice Maeterlinck: A bölcseség és a végzet 191 o.
1900 Somló Bódog: Ethika (Tudományos zsebkönyvtár 59.) 68 o.
1905 G. K. Chesterton: Hagyományok és hazugságok 316 o.
1907 Szász Béla: A felsőbb ember és az embernek fia 142 o.
1908 Lánczi Jenő: Szocializmus és ethika 74 o.
1909 Szitnyai Elek: Ész és szív - Értekezések a lélektan, ethika, neveléstan és életbölcselet köréből 376 o.
1909 Jean Finot: A boldogság tudománya 308 o.
1911 Temming Tivadar: Szexuális élet és a férfivilág 110 o.
1913 Lax Lajos: A boldogulás - Tapasztalati bölcsészet 320 o.
1914 Kemény Ferenc: A békemozgalom jelene és jövője 25 o.
1914 Jean Finot: Elég az életnek egy aprócska viccet produkálnia 3 o.
1917 Alexander Bernát: A háború után (Négy előadás) 80 o.
1919 T. G. Masaryk: A humanitás eszményképei 45 o.
1920 Willem van Wulfen: Mi a boldogság? 5 o.
1923 Huzella Tivadar: A háború és béke orvosi megvilágításban - Az orvosi szociológia vázlata 185 o.
1925 Nagy József: Az ethika alapvonalai 200 o.
1928 Babits Mihály: Az írástudók árulása 25 o.
1928 Kecskés Pál: A házasság etikája 150 o.
1930 Bertrand Russell: A boldogság forrásai 32 o.
1930 Wilhelm Ostwald: A boldogság elmélete 18 o.
1936 Dorothea Brande: Ébredjünk fel, és éljünk! 12 o.
1937 Lin Jü-tang: A boldogság problémája 4 o.
1938 Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana 105 o.
1939 Édouard Herriot: Szabadság 247 o.
1940 Tóth Kálmán: A dialektika a kálvinizmus politikai ethikájában 208 o.
1943 Lacza István: Szociális etika - A társadalmi, gazdasági és állami lét legfőbb kérdéseinek és elméleti alapjainak vizsgálata 390 o.
1947 Wladyslaw Tatarkiewicz: A boldogságról 375 o.
1956 Howard Whitman: A testre szabott siker 8 o.
1958 Louis Binstock: A boldog élet titka 18 o.
1961 Janagida Kendzuro: A szabadság filozófiája 250 o.
1961 Hans Boeck: Marxista etika és szocialista erkölcs 250 o.
1961 Emile Burns: A jobboldali labouristák elmélete és gyakorlata 184 o.
1962 A. F. Siskin: Az etikai tanok történetéből (Studium könyvek 33.) 354 o.
1964 A. F. Siskin: A marxista etika alapjai 547 o.
1965 Howard Selsam: Etika és haladás 163 o.
1965 J. Ny. Davidov: Munka és szabadság 181 o.
1967 Jenei-Knopp-Szabó: Etikai fórum 159 o.
1967 Vasilescu-Cazacu: Ifjúság és életeszmény 79 o.
1968 Faragó Jenő: Fiatalok vallomásai világnézetről, erkölcsről 266 o.
1968 Farkas Endre: Szabadság és egyéniség 257 o.
1968 Steven Rose: Vádirat a vegyi és biológiai hadviselés ellen - Nyugati tudósok a világ lelkiismeretéhez 207 o.
1969 Sz. K. Iljin: Ember és háború - Az erkölcsi tényező szerepe a korszerű háborúban 162 o.
1969 Heller Ágnes: Érték és történelem (Tanulmányok) 540 o.
1969 A. I. Tyitarenko: Machiavellizmus és moralizálás - A burzsoá szociológia bírálata az erkölcs és a politika viszonyának kérdésében 295 o.
1972 Ancsel Éva: A szabadság dilemmái 178 o.
1972 Walter Hollitscher: Szexualitás és társadalom 142 o.
1975 Sós Aladár: Szabadság és életgazdagság - Elméleti általános közgazdaságtan (Válogatott írások) 630 o.
1976 Tyitarenko-Farkas (szerk.): Eszmény, erkölcs, etika (Tanulmánygyűjtemény) 266 o.
1976 Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből 433 o.
1976 Ancsel Éva: Töredékek az emberi teljességről (Etikai eszék és kisebb írások) 227 o.
1977 Eck Gyula: Újságíró-etika a gyakorlatban 67 o.
1978 A. F. Siskin: A marxista etika 333 o.
1978 Vajda József: Megszentelt élet 519 o.
1980 Farkas Endre: Bevezetés az általános etikába 157 o.
1981 Ancsel Éva: Írás az éthoszról 102 o.
1981 Láng Rózsa (szerk.): Tények és értékek - A modern angolszász etika irodalmából 730 o.
1981 Nils Christie: A fájdalom korlátai 200 o.
1982 Molnár Károly: Tanulmányok a katonaszociológia és a katonai etika háborús kérdésköréből 109 o.
1983 Földesi Tamás: Az igazságosság dilemmái 303 o.
1984 Ancsel Éva: Éthosz és történelem 134 o.
1984 Tordai Zádor: Megértő módban (Tanulmányok) 435 o.
1984 Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár (Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk) 192 o.
1985 Síklaky István: Konstrukciók egy világnézetről 46 o.
1986 Ancsel Éva: Etikai tanulmány a tudásról és a nem-tudásról 164 o.
1987 Farkas-Szebenyiné: A mindennapok etikája - Segédanyag propagandisták számára 184 o.
1987 Szabó András György: Marxizmus és etika 190 o.
1987 Ancsel Éva: Százkilencvennégy bekezdés az emberről 79 o.
1988 Rivers-Matthews: Médiaetika 366 o.
1988 Kiss Dénes (szerk.): Mi a haza ma? - Vallomások a hazáról, hazaszeretetről 211 o.
1989 Horuczi László: Bevezetés az etikába I-III. (JATE tankönyv) 750 o.
1989 Ancsel Éva: Száznyolcvankét új bekezdés az emberről 45 o.
1990 Heller Ágnes: Az igazságosságon túl 374 o.
1991 Pataki Ferenc: Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban 80 o.
1992 Ulrich Duchrow: Lehetséges az igazságosság? - Európa a világ rendszerben 1492-1992 99 o.
1992 Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény 323 o.
1993 Cseres-Boda-Simon-Molnár: Katonaetika (Tanulmánygyűjtemény) 299 o.
1993 Tordai Zádor: A felelősség alapjai, lehetőségei és körülményei 149 o.
1994 Nyíri Tamás: Alapvető etika 182 o.
1994 Piper-Gentile-Parks: Tanítható-e az etika? - Távlatok, kihívások és válaszok 209 o.
1994 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye - Bibliai etika 231 o.
1995 Hársing László: Bevezetés az etikába 195 o.
1995 Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet 109 o.
1995 Piotr Pawlukiewicz: Fiatalok beszélgetnek - Fiatalokkal beszélgetek a szabadságról 143 o.
1995 Álló Géza: Halálon innen - Észhit-tan 263 o.
1996 Ambrusné-Barlainé-Herendi-Hoffmann-Pecsenye: Pedagógusetika - Kódex és kommentár 69 o.
1996 Győriványi Sándor: Szakmai etika 95 o.
1996 Hajdu-Csurgóné: Üzleti etika 319 o.
1996 Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései 422 o.
1997 Sipos Imre: A szabadság diadala 143 o.
1997 Gulyás-Eperjessy: Közszolgálat és etika (Tanulmánygyűjtemény) 309 o.
1997 Boda-Radácsi: Vállalati etika 267 o.
1998 Katolikus Pedagógiai Intézet: Etikai kódex - A magyarországi katolikus egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára 27 o.
1998 Földesi-Csurgóné-Halász: Üzleti etika 415 o.
1998 Dalai láma-Cutler: A boldogság művészete - Kézikönyv az élethez 239 o.
1999 Alexander Oakwood: Egy józan fanatikus hitvallása 3 o.
1999 Amartya Sen: A fejlődés mint szabadság 593 o.
2000 Zsolnai László: A döntéshozatal etikája 139 o.
2000 Szolnoky Kálmán: Szakmai etika és emberismeret - A szolgáltatók számára 139 o.
2001 Hársing László: Irányzatok az etika történetében (Szemelvénygyűjtemény) 199 o.
2001 Ferencz Antal: A bioetika alapjai 312 o.
2002 Helen Exley: Időtlen értékek 141 o.
2003 Krokovay Zsolt: Médiaetika - A szólásszabadság és a polgárjogok 271 o.
2003 Dag Tessore: A háború misztikája - A fegyverek spiritualitása a kereszténységben és az iszlámban 262 o.
2004 Karikó Sándor: Értékválság - értékváltás (Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből) 354 o.
2004 Alain Etchegoyen: A hűség ereje egy hűtlen világban 150 o.
2005 Nagy Edit: Mintázatok az etika történetéből - Az idő kizökkenésétől az eltűnt idő felé 164 o.
2005 Pesthy Monika: A csábítás teológiája - A kísértés fogalmának története az ókorban 440 o.
2006 Zsolt Péter: Médiaetika - funkciói, elmélete, gyakorlata 289 o.
2006 Bánhidai-Buhus-Csurgóné-Dominik: Üzleti etika 430 o.
2006 Jonathan Haidt: A boldogság hipotézise - Ősi bölcsességek nyomában 325 o.
2007 Beran Ferenc: Etika - Az értékek tisztelete 146 o.
2011 Balázs Zoltán: A jó vonzásában 263 o.
2012 Turgonyi Zoltán: Etika 271 o.
2013 Bertók-Barcsi (szerk.): Etikák, identitások, perspektívák - Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből 408 o.
2014 Laczkó-Dékány (szerk.): A hazugság 534 o.
2015 Pajor András: A boldogság kínos szabályai 176 o.
2018 Náray-Szabó-Osztie-Tordáné: Újra néven nevezzük - Erények a közéletben? 105 o.
2022 Péntek Csaba: A hamburgered ára - avagy mi van a szatyorban, husi? 225 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ESZTÉTIKA
1829 G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások I-III. 1282 o.
1855 N. G. Csernisevszkij: A művészet esztétikai viszonya a valósághoz 272 o.
1866 Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások 1115 o.
1869 H. A. Taine: A görög művészet bölcselete (Előadások) 136 o.
1872 Zsilinszky Mihály: A széptan előcsarnoka 156 o.
1884 Jean-Marie Guyau: A modern esztétika problémái 243 o.
1891 Mario Pilo: Esztetika 195 o.
1891 Oscar Wilde: A szépség filozófiája (Esszégyűjtemény) [Hevesi Sándor fordítása, 1919; 1908-ban már megjelent: Eszmék - Kerner László fordítása] 267 o.
1900 Henri Bergson: A nevetés 164 o.
1902 L. Ny. Tolsztoj: Tudomány és művészet 136 o.
1903 Kiss János: A szépről és a szépművészetekről 116 o.
1903 Bartha József: Aesthetika (a 2. kiadásnál: Esztétika) (Tudományos zsebkönyvtár 113.) 61 o.
1906 Pekár Károly: A magyar nemzeti szépről 492 o.
1911 Schmitt Jenő: Művészet, etikai élet, szerelem 98 o.
1913 Kelecsényi János: Az esztétika alapvető elvei 169 o.
1914 Schiller Ottó: A szépség lényege és értéke 44 o.
1914 Schiller Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába 198 o.
1915 G. V. Plehanov: Irodalom és esztétika - Válogatott tanulmányok 556 o.
1916 Mössmer József: A bölcselet és világnézet művészi elemei 27 o.
1918 Kis-Erős Ferenc: Esztétika - A prózai és költői írásművek szerkesztés- és stílustanának elmélete - A prózai műfajok elmélete 467 o.
1919 Kőszegi László: A műélvezés művészete 252 o.
1930 Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába 68 o.
1930 József Attila: Irodalom és szocializmus - Válogatott esztétikai tanulmányok 294 o.
1933 Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája 158 o.
1936 Benedek Marcell: Irodalom-esztétika 174 o.
1937 Jánky István: Gondolattól a kifejezésig - Tanulmányút a betűk mögött 146 o.
1937 Ernst Bloch: Korunk öröksége 542 o.
1940 Mitrovics Gyula: A műalkotás szemlélete 334 o.
1940 Molnár Antal: Rövid, népszerü zeneesztétika - A nagyközönség számára 141 o.
1942 G. Eölvedy Ádám: Legyünk szebbek! - Az emberi szépségről és elérése feltételeiről 106 o.
1945 Lukács György: Esztétikai írások - 1930-1945 837 o.
1946 Baránszky-Jób László: A modern ízlés 30 o.
1946 Sík Sándor: Esztétika 460 o.
1948 Baumgarten Sándor: A modern szellem esztétikája 41 o.
1948 Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben - Esztétikai előadások 419 o.
1948 Lukács György: Új magyar kultúráért (Tanulmánygyűjtemény) 234 o.
1953 Nikolai Hartmann: Esztétika 821 o.
1956 Bertolt Brecht: Irodalomról és művészetről 470 o.
1957 V. V. Vanszlov: A szép problémája (Studium könyvek 9.) 219 o.
1960 J. V. Szuvorov: A művészi általánosítás természetéről (In: Művészet és tudomány) 71 o.
1960 T. D. Pavlov: Az esztétika néhány módszertani kérdése (In: Művészet és tudomány) 44 o.
1960 V. A. Razumnij: Az esztétika mint tudomány tárgyának meghatározásáról (In: Művészet és tudomány) 27 o.
1961 Hans Koch: Marxizmus és esztétika - Marx, Engels és Lenin esztétikai elméletéhez 689 o.
1962 Zolnay Vilmos: Miért szép a szép 227 o.
1964 Mészné-Péczely-Pataky: Irodalom-esztétika (ELTE tankönyv) 221 o.
1964 M. S. Kagan: Ismerkedés az esztétikával 303 o.
1964 Ny. A. Lebegyev: A filmesztétika alapjai - A film sajátosságának kérdéséhez 211 o.
1964 Zofia Lissa: A filmzene esztétikája 528 o.
1965 Loszev-Sesztakov: Az esztétikai kategóriák története 398 o.
1965 Vitányi Iván: A "könnyű műfaj" 237 o.
1965 Lukács György: Az esztétikum sajátossága 1-2. 1616 o.
1965 Sidney Finkelstein: Elidegenedés és egzisztencializmus az amerikai irodalomban 395 o.
1965 Barta János: Élmény és forma - Esztétikai tanulmányok 256 o.
1965 Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája 370 o.
1966 Gilbert-Kuhn: Az esztétika története 521 o.
1966 Roger Caillois: A költészet packázásai 223 o.
1966 Gyertyán Ervin: A múzsák testvérisége - Összehasonlító esztétikai vázlat 263 o.
1966 Gyertyán Ervin: Művészet és szubjektivitás 286 o.
1967 Ernst Fischer: Művészet és koegzisztencia - Adalék egy modern marxista esztétikához 339 o.
1967 Lengyel József: Tükrök 306 o.
1968 Lukács György: Művészet és társadalom (Válogatott esztétikai tanulmányok) 491 o.
1970 Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája (Stúdium könyvek 66.) 296 o.
1970 Mácza János: Esztétika és forradalom 325 o.
1970 Ancsel Éva: Művészet, katarzis, nevelés 95 o.
1970 Fukász György: Technika és művészet - Az esztétikai technicizmus kritikájához 200 o.
1970 Kroó György (szerk.): Zene és műveltség (Vitairatok) 66 o.
1971 Forgács László: A költészet bölcselete - A marxista irodalomesztétika alapjai 203 o.
1971 Abraham A. Moles: A giccs, a boldogság művészete 188 o.
1972 Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története 343 o.
1972 Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához 383 o.
1973 Hermann István: A szfinx rejtvénye 463 o.
1973 Péczely-Berzy: Az esztétika néhány kérdése (Tanárképző főiskolai tankönyv) 244 o.
1973 Zofia Lissa: Zene és csend (Zeneesztétikai tanulmányok) 270 o.
1974 L. N. Sztolovics: A szép kategóriája és a társadalmi eszmény 295 o.
1974 Szerdahelyi István (szerk.): Ízlés és kultúra (Tanulmánygyűjtemény) 489 o.
1975 Lukács György: A művészet és az objektív igazság 109 o.
1975 Wladyslaw Tatarkiewicz: Az esztétika alapfogalmai - Hat fogalom története 295 o.
1975 Angi István: Zene és esztétika (Esszék, tanulmányok) 199 o.
1976 Szerdahelyi István: A magyar esztétika története - 1945-1975 563 o.
1976 Pintér Zoltán: Művészet és realizmus - Megjegyzések egy vita kapcsán 129 o.
1976 Székely György: Színházesztétika 231 o.
1976 Hermann István: Televízió, esztétika, kultúra 322 o.
1977 L. N. Sztolovics: Az esztétikai érték természete 281 o.
1977 V. V. Bicskov: A bizánci esztétika 233 o.
1978 Bécsy Tamás: Az irodalomesztétikai tudásról 193 o.
1978 Sz. Szabó László: Ízlés és közművelődés 201 o.
1979 Borisz Burjak: A művészi eszmény és a jellem 187 o.
1980 Poszler György: Filozófia és műfajelmélet - Költői műfajok Hegel és Lukács esztétikájában 434 o.
1980 Garai László: Szabadságszükséglet és esztétikum (Tanulmánygyűjtemény) 159 o.
1980 Ujfalussy József: Zenéről, esztétikáról (Cikkek, tanulmányok) 206 o.
1981 Szili József: A művészi visszatükrözés szerkezete 179 o.
1982 Körmendi Ferenc: Fizikai esztétika 235 o.
1983 Nagy Endre: A magyar esztétika történetéből - Felvilágosodás és reformkor 534 o.
1983 Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat 303 o.
1983 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája 70 o.
1984 Szerdahelyi István: Az esztétikai érték 545 o.
1984 Danko Grlic: Művészet, esztétika, tudomány (Válogatott esztétikai írások) 125 o.
1984 Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma 291 o.
1985 Szerdahelyi István: Esztétika, kritika, közízlés 321 o.
1986 Dorfles-Pawek-Volli: A giccs - A rossz ízlés antológiája 316 o.
1988 Bécsy Tamás: A dráma esztétikája - A dráma műneme és műfajai 133 o.
1989 Ján Stevcek: Esztétikai nézőpontok - Tanulmányok a szlovák irodalom köréből 192 o.
1990 Józef Tischner: A dráma filozófiája 372 o.
1994 Sebők Zoltán: Életjátékok 156 o.
1994 Lothringer Éva: Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben - Irodalom-zene-képzőművészet 271 o.
1994 Bacsó Béla: Határpontok - Hermeneutikai esszék) 223 o.
1994 Poszler György: Találkozások 308 o.
1997 Peter Michalovic: Az idióma keresése (Tanulmányok) 161 o.
2000 Kollár József: Hattyú a komputer vizén - Posztanalitikus elme- és művészetfilozófia; kognitív tudomány 168 o.
2003 Parragh Szabolcs: Betűkbe zárt világ - Poszt-literalitás az irodalomelméletben 91 o.
2003 Földényi F. László: A gömb alakú torony 292 o.
2005 Kollár-Fischer-Dunajcsik-Bordács-Gerőcs: Re-produkciók - Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről 141 o.
2006 Heller Ágnes: Ímhol vagyok - A genesis könyvének filozófiai értelmezése 299 o.
2007 Éles Csaba: Ember és esztétikum - Az esztétikai befogadás élményvilágai 246 o.
2010 Aniszi Kálmán: Látvány és ihlet (Esszék, interjúk) 219 o.
2010 Sziklai László: Megélt esztétika 509 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája I/1. - A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája - A szellem fenomenológiája a filmben 434 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája I/2. - A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája - Filmfejtés 368 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája II/1. - A fantasztikus film formái - Bevezetés a horrorfilm mitológiájába 478 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája II/2. - A fantasztikus film formái - A fehér fantasztikum világa 591 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája III/1. - A kalandfilm formái - A háború poétikája, A kaland lényege, Az asszimilációs képesség problémája, A kalandfilm formái 674 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája III/2. - A kalandfilm formái - A próza poétikája, Az "európai nihilizmus" és a modernista művészfilm 635 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája IV/1. - Erőszak és erotika a filmben: szexuálesztétika 653 o.
2010 Király Jenő: A film szimbolikája IV/2. - Erőszak és erotika a filmben: biopoétika 531 o.
2013 Molnár Sándor: A festészet útja 223 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
TÁRSADALOMFILOZÓFIA
1513 Niccoló Machiavelli: A fejedelem 112 o.
1520 Niccoló Machiavelli: A háború művészete 233 o.
1516 Thomas More (Morus Tamás): Utópia 84 o.
1692 John Locke: Levél a vallási türelemről 131 o.
1764 (François-Marie Arouet) Voltaire: Filozófiai ábécé 529 o.
1778 Bessenyei György: Társadalombölcseleti írások, 1771-1778 373 o.
1808 Charles Fourier: A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete 513 o.
1822 Auguste Comte: A társadalom újjászervezéséhez szükséges tudományos munkálatok terve 182 o.
1844 Auguste Comte: Beszéd a pozitív szellemről 176 o.
1846 S. A. Kierkegaard: A jelenkor kritikája 87 o.
1874 Albert Schäffle: A szoczializmus alapvető tanitásai 78 o.
1875 Karl Marx: A gothai program kritikája 82 o.
1880 Friedrich Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig 150 o.
1883 Max Nordau: Konvencionális Hazugságok modern kulturéletünkben 390 o.
1884 Friedrich Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete 293 o.
1885 Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche válogatott írásai 387 o.
1886 Friedrich Nietzsche: Jón, rosszon túl - Előjáték egy jövőbeli filozófiához 279 o.
1887 K. J. Kautsky: Marx gazdasági tanai - Népszerű ismertetés és magyarázat 310 o.
1891 Herbert Spencer: A haladás (Három esszé) 284 o.
1887 Medveczky Frigyes: Társadalmi elméletek és eszmények - Kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez 424 o.
1898 Charlotte Perkins Gilman: A nő gazdasági helyzete - Tanulmány a férfi és nő közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolúció tényezőjéről 278 o.
1903 Prohászka Ottokár: Diadalmas Világnézet 280 o.
1903 Otto Weininger: Nem és jellem - Elvi tanulmány 412 o.
1907 August Bebel: A nő és a szocializmus 494 o.
1908 H. G. Wells: Új világ a régi helyén 296 o.
1911 Szabó Ervin: A tőke és a munka harca 127 o.
1911 Szitnyai Elek: Az életfilosofia problémái 314 o.
1912 Émile Faguet: A kontárság kultusza 142 o.
1913 Friedrich Paulsen: A filozófia jövő feladatai 82 o.
1913 J. B. Bury: A gondolatszabadság története 232 o.
1914 Kemény Ferenc: A békemozgalom jelene és jövője 25 o.
1915 Jász Géza: A vallás filozófiája 158 o.
1916 V. I. Lenin: Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka 100 o.
1918 Fogarasi-Jászi-Csizik-Szabó-Lukács-Varjas: Konzervativ és progressziv idealizmus 38 o.
1920 Dékány István: Társadalomalkotó erők - Bevezetés a társadalomelméletbe 334 o.
1921 J. A. Hobson: Egy új világ problémái 279 o.
1921 Moór Gyula: A bolsevizmus elméleti alapjai 21 o.
1921 H. G. Wells: A civilizáció megmentése 141 o.
1924 V. I. Lenin: Marx, Engels, marxizmus 483 o.
1925 Dános-Kovács: A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig 388 o.
1928 Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz - Bevezetés a nemzeti élet filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe 198 o.
1928 Max Scheler: A filozófia lényegéről 143 o.
1932 Elszász Oszkár: Az egyetlen út - Győz vagy bukik a kapitalista világrend? 180 o.
1932 Migray József: A marxizmus csődje - A szociálizálási elmélet a gyakorlatban 252 o.
1935 Alexis Carell: Az ismeretlen ember 352 o.
1935 Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó 228 o.
1935 C. H. Douglas: A demokrácia természete - Az emberi erőfeszítés tragédiája - A filozófia politikája - Közelítés a valósághoz - Realisztikus alkotmányosság 32 o.
1935 Antonio Gramsci: A gyakorlat filozófiája 283 o.
1936 John M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete 430 o.
1938 Bertrand Russell: A hatalom - A társadalom újszerű elemzése 200 o.
1939 Makkai János: Politika-isten rabságában 400 o.
1939 Norbert Elias: A civilizáció folyamata 610 o.
1942 Wilhelm Röpke: A harmadik út - Korunk társadalmi válsága 272 o.
1943 Veres Péter: Szocializmus, nacionalizmus 250 o.
1945 Karl R. Popper: A nyitott társadalom és ellenségei 720 o.
1947 Moór Gyula: Tegnap és holnap között (Tanulmányok) 171 o.
1947 Lukács György: A polgári filozófia válsága 248 o.
1947 Mátrai László: Haladás és fejlődés 111 o.
1947 F. V. Konsztantyinov: Haladó eszmék szerepe a társadalmi fejlődésben 68 o.
1948 Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és marxizmus 120 o.
1951 Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza - Gondolatok a tömegmozgalmakról 142 o.
1952 Benedetto Croce: A szabadság hitvallása 68 o.
1954 Lukács György: Az ész trónfosztása - Az irracionalista filozófia kritikája 696 o.
1954 F. V. Konsztantyinov: A termelési viszonyok és a termelőerők jellege közötti feltétlen összhang törvénye 55 o.
1956 Bertolt Brecht: Politikáról és társadalomról - Cikkek 1919-1956 358 o.
1957 Kallós Miklós: A társadalmi fejlődés szubjektív tényezője szerepének növekedése napjainkban (In: Filozófiai tanulmányok) 59 o.
1957 Roth Endre: A "néptömegek" társadalomtudományi kategóriájának a meghatározásáról (In: Filozófiai tanulmányok) 29 o.
1960 Kószó Béla: A demokrata olló - Az emberiség múltja, jelene és jövője a marxizmusban - Az emberiség elindul a paradicsom felé 64 o.
1961 Frantz Fanon: A föld rabjai 298 o.
1962 A. M. Gyeborin: Az újkor társadalmi és politikai tanai 666 o.
1962 Bernard Crick: A szocialista internacionálé alapelveinek deklarációja - Az Angol Munkás Párt politikai filozófiája 58 o.
1962 Jean Kanapa: Az egyház társadalmi tanítása és a marxizmus 462 o.
1962 P. N. Fedoszejev: Kommunizmus és filozófia 603 o.
1962 Karl Jaspers: A filozófiai gondolkodás alapgyakorlatai 222 o.
1962 Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis - A tipográfiai ember létrejötte 331 o.
1963 Martin Marusiak: A család és házasság mai problémái 254 o.
1963 Hannah Arendt: A forradalom 460 o.
1965 Fukász György: A munka filozófiája - Fizikai munka-szellemi munka 551 o.
1965 Vörös Gyula: Marxizmus és elidegenülés 145 o.
1966 Kende-Szentes: Fejlődő országok nem-kapitalista útja 292 o.
1966 Heller Ágnes: Társadalmi szerep és előítélet - Két tanulmány a mindennapi élet köréből 171 o.
1967 Ottomar Minka: A CDU új "társadalomfilozófiája" 6 o.
1968 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez 225 o.
1968 Adam Schaff: Marxizmus és egyén 317 o.
1968 Isac Deutscher: A befejezetlen forradalom 128 o.
1969 Jurij A. Levada: A vallás társadalmi természete 312 o.
1969 Lucien Séve: Marxizmus és személyiségelmélet 490 o.
1970 Lukács György: Sorsforduló (Tanulmányok) 147 o.
1970 Lukács György: Szolzsenyicin-tanulmányok 120 o.
1971 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról I-III. 1699 o.
1971 Hermann István: A szocialista kultúra problémái 526 o.
1971 Kiss Artúr: Az "új osztály" - fantázia vagy valóság? 337 o.
1971 Sík Endre: Faji kérdés és marxizmus 293 o.
1972 Sándor Pál: Az ideológiáról 341 o.
1972 Wirth Ádám: Mi a társadalmi struktúra? 159 o.
1972 Fukász György: Munka, technika, kultúra 610 o.
1973 Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 133 o.
1973 Maurice Dobb: Az érték és a jövedelemmegoszlás elméletei - Az ideológia és a gazdaságelmélet fejlődése 383 o.
1973 Kiss Artúr: Marxizmus és demokrácia - Adalékok a marxista demokrácia-koncepció egyes problémáihoz 345 o.
1973 Vlad Constantin: Tanulmányok a nemzetről 160 o.
1974 Ancsel Éva: A megrendült öntudat mítoszai 235 o.
1974 Honfi József (szerk.): Tudományos szocializmus (Egységes jegyzet) 244 o.
1975 Maurice Cornforth: A nyílt filozófia és a nyílt társadalom - Hogyan cáfolta meg Dr. Karl Popper a marxizmust? 443 o.
1975 Lakatos György: Az ipari társadalom elméletéről - Raymond Aron nézeteinek bírálatához 157 o.
1975 Umberto Cerroni: Férfi és nő a polgári társadalomban 155 o.
1975 Köpeczi Béla: Korunk tudománya és a társadalmi fejlődés 8 o.
1975 Bakos Gyula: Tudományos szocializmus vagy kispolgári szocializmus? - A kispolgári szocializmus bírálata 70 o.
1975 Vajda Mihály: Változó evidenciák - Útban a posztmodern felé 317 o.
1975 Julius Evola: A cinóberösvény 260 o.
1976 Pasquale Salvucci: Adam Smith politikai filozófiája 176 o.
1976 Kistamásné Varga Sarolta: Konformizmus és nonkonformizmus 185 o.
1976 Gedő András: Válságtudat és filozófia 380 o.
1977 Richard Sennett: A közéleti ember bukása 412 o.
1978 Gál Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség (Tanulmánygyűjtemény) 472 o.
1979 Ágh Attila: A termelő ember világa - A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája 299 o.
1979 Józsa Péter: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez 247 o.
1979 Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább... - XVIII. századi francia utópisták 207 o.
1979 Lick József: Érdek és tevékenység - Adalékok a marxista érdekfelfogáshoz 216 o.
1979 Kiss Artúr: Politikai elmélet - politikai gyakorlat 386 o.
1979 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák 141 o.
1979 Berecz György: Technika, filozófia, világnézet 71 o.
1979 Magyar-Szobolevszki-Tóth: Tudományos szocializmus I-II (Egységes jegyzet) 394 o.
1980 Murányi Mihály: A társadalmi tudat - Struktúra-funkció 194 o.
1980 Papp Zsolt: A válság filozófiájától a "konszenzus" szociológiájáig 371 o.
1980 Almási Miklós: Az értelem kalandjai 438 o.
1980 Tóth Sándor: Rólunk van szó (Tanulmányok) 354 o.
1980 Korán Imre: Világmodellek - A Római Klub jelentéseitől az ENSZ kezdeményezéséig 204 o.
1981 Rózsahegyi Edit: Elmélet és filozófia - Elméleti megalapozási kísérletek a marxista filozófia történetében 310 o.
1981 Papp Zsolt: Hétköznapok és filozófiák 284 o.
1981 Hermann István: Válságok és változások - Aktuális gondolatok 289 o.
1982 Hermann István: Ideológia és kultúra a hetvenes években 340 o.
1982 Michael Novak: A demokratikus kapitalizmus szelleme 479 o.
1983 Herbert Simon: Az ésszerűség szerepe az emberi életben 99 o.
1983 Lukács József: Eszmék és választások - Társadalomelméleti és valláselméleti tanulmányok 321 o.
1983 Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés - Beszélgetések világnézetünk alapjairól 265 o.
1984 Zeley László: A pillanat fogságában - Korok, társadalmak és az ember 187 o.
1984 Páskándi Géza: A szabadság színeváltozásai 235 o.
1984 Angelusz Erzsébet: Filozófia-antropológia-nevelés 103 o.
1985 Horváth Jenő (szerk.): A 80-as évek kapitalizmusa (Tanulmánygyűjtemény) 406 o.
1985 Valcsicsák Imre: A társadalmi érdek értelmezhetőségének problémája 100 o.
1985 Korányi Judit (szerk.): Társadalomtudományok (Kutatási összefoglalók) 405 o.
1986 Makó István: Az érdekek természete 361 o.
1986 Szerdahelyi István: Kortársaink mondják 149 o.
1987 J. Osztrovityanov: Honnan jöttünk, hol vagyunk, hova megyünk? 122 o.
1987 Ancsel-Balogh-Daróczy-Erős: Ideológiáról - Saját használatra - Segédkönyv a tizenévesek segítőinek, a világlátás megalapozásához 314 o.
1987 Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége 173 o.
1987 Jánosi Ferenc: Szabadság versus alávetettség - Átmenet a kapitalizmusból a kommunista társadalomba - Kritikai elemzés 111 o.
1988 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxi elméletéhez 525 o.
1988 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl - A negatív utópiák társadalomképe 193 o.
1989 Harangozó József: Dimenziótlan világ 176 o.
1989 Gáll-Sztranyiczki (szerk.): Minőség és hatékonyság 160 o.
1989 Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában 194 o.
1990 Balogh István: A forradalmi ész kritikája 187 o.
1991 Törőcsik Miklós (szerk.): A filozófia és a filozófiaoktatás új kérdései 37 o.
1992 Molnár Tamás: A hatalom két arca: politikum és szentség 319 o.
1993 Karl R. Popper: Megismerés, történelem, politika - Válogatott írások és beszédek 267 o.
1993 Karl R. Popper: Test és elme - Az interakció védelmében 171 o.
1993 M. R. Cobos: Levelek barátaimnak - A személyes és társadalmi válságról a mai világban 175 o.
1994 Boda László: Inkulturáció, egyház, Európa - Az evangélium és a kultúrák átültetése 192 o.
1994 Tallár Ferenc: Korlátozott szkepszis - A kommunikatív racionalitás elméletéhez 237 o.
1994 Lendvai L. Ferenc (szerk.): Társadalomtudomány és filozófia (Tanulmányok) 273 o.
1994 Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás - A társadalmi cselekvés elméletéről 205 o.
1995 Rőczey János: A Nyugat neuralgikus pontja - 1956 és a jövő Európája, a magyar modell 157 o.
1997 Hankiss Elemér: Az emberi kaland - Egy civilizáció elmélet-vázlata 264 o.
1997 ifj. Farsang Árpád (szerk.): Az (magyar) értelmiség hivatása (Hetven magyar értelmiségi írásai) 530 o.
1997 Keresztury-Kőrösi: Kitolási szakasz - Fiatal filozófusok antológiája 250 o.
2002 Fábián László: A fájdalom embere 63 o.
1998 Leszek Kolakowski: Kis előadások nagy kérdésekről 125 o.
1998 Eff Lajos: Sárfészek 252 o.
1998 Almási Miklós: Üveggolyók - Az ezredvég globális játszmái o.
1998 Pethő Bertalan: A filozófia híg mosléka - Marxizmus és árfolyásai a posztmodernbe/posztkommunizmusba 332 o.
1999 Lányi András: Együttéléstan - A humánökológia a politikai filozófiában 199 o.
1999 Illés László: Üzenet Thermopüléből - Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról 278 o.
2000 Chikán Pál: Félelem helyett öröm - Tudományos, társadalmi ajánlás az emberiség megmentésére átszervezéssel 58 o.
2000 Esze Tamás: A nulla éves "nyugdíjkorhatár" 149 o.
2000 Leszek Kolakowski: Újabb kis előadások nagy kérdésekről 121 o.
2000 Boros János: A demokrácia filozófiája 328 o.
2000 Síklaky István: A fennmaradás társadalmi programja - A pénzuralmi rendszer alternatívája 272 o.
2000 Mészáros András: A filozófia Magyarországon 220 o.
2000 Alain de Botton: A filozófia vigasza 312 o.
2001 Ruediger Dahlke: Mitől beteg a világ? - A modern mítoszok jövőnket veszélyeztetik 374 o.
2001 Miroslav Marcelli: A Barthes-példa 344 o.
2002 Leszek Kolakowski: Legújabb kis előadásaim nagy kérdésekről 124 o.
2002 Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség - mobilmegismerés 296 o.
2002 Almási Miklós: Korszellemvadászat 251 o.
2002 Fehér-Heller: Marx és a modernitás 317 o.
2002 Gátay-Günther Ferenc: A becsület lázadása 456 o.
2002 Fábián László: A gond embere 63 o.
2003 Náray-Szabó Gábor: Fenntartható a fejlődés? 195 o.
2003 Fernando Savater: A választás bátorsága 175 o.
2003 Angelo Scola: Férfi+nő - A szerelem "súlyos esete" 134 o.
2003 Sebeők János: Toronyiránt, lánccal (Összegyűjtött írások) 367 o.
2003 Norbert Kluge: A gyermeklét antropológiája - Utak a gyermeki lét megértéséhez pedagógiai megközelítésben 159 o.
2004 Kelemen János (szerk.): A bűn - Lábjegyzetek Platónhoz (Tanulmánygyűjtemény) 427 o.
2005 Szerdahelyi István: A sosem létezett szocializmus - Fogalmi elemzés 226 o.
2005 Bitó László: Boldogabb élet - jó halál (Eutelia - eutanázia) 269 o.
2005 Verebics Antal: A harmadik út megvalósítása - Modern társadalmi utópia 124 o.
2006 Kiss-Hudra: A globális falutól a tudás társadalmáig 144 o.
2006 Bence György: Politikai-filozófiai tanulmányok - 1990-2006 350 o.
2006 Antalóczy Zoltán: A civilizációk zűrzavara 386 o.
2006 Soros György: A gyarlóság kora - A terror elleni háború következményei 336 o.
2007 Tormássy-Székely (szerk.): A liberalizmus folytonossága (Konferenciakötet) 91 o.
2007 Garaczi Imre (szerk.): Mi a Nyugat? - Atlantizmus és integráció 267 o.
2007 Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás - Kísérteteim 383 o.
2007 Domokos Áron: A populáris ezotéria és az olvasás piaca (Doktori disszertáció) 187 o.
2007 Határ Győző: 2984 299 o.
2007 Lányi András: A globalizáció folyamata 61 o.
2008 Mészáros István: A tőkén túl I. - Közelítések az átmenet elméletéhez - Az ellenőrizhetetlenség árnya 402 o.
2008 László Ervin: Világváltás - A változás harmonikus kora 271 o.
2008 Fábián László: Az öröm embere 63 o.
2008 Ladányi Attila: A holokauszt-mítosz mint a liberálnáci diktatúra alapja (Kritika) 291 o.
2009 Mészáros István: A tőkén túl II. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A szocialista kritika történelmi öröksége 326 o.
2009 Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg pénz? - Válságkönyv 207 o.
2009 Boros János: A demokrácia antropológiája (Tanulmányok) 267 o.
2009 Dardot-Laval: A globálrezon - A neoliberalizmus múltja és jelene 487 o.
2010 Illés László: A küzdelem értelme - Tanulmányok, cikkek, kritikák 290 o.
2010 Mészáros István: A tőkén túl III. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A tőkerendszer strukturális válsága 476 o.
2010 Mészáros István: A tőkén túl IV. - Közelítések az átmenet elméletéhez - A tárgyalt témákhoz kapcsolódó tanulmányok 173 o.
2010 Ezvankarcsi (Szűcs Károly): Hogyan változtathatom meg a világot? 150 o.
2010 Schöpflin György: Politika, illúziók, téveszmék 352 o.
2010 Pók Attila: A haladás hitele - Progresszió, bűnbakok, összeesküvők 367 o.
2012 Gooding-Lennox: Küzdelem az élet értelméért I-III. - Világnézetünk alakítása 1100 o.
2013 Morvay Frigyes: A szemlélet (Válogatott esszék) 370 o.
2013 Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia? 206 o.
2014 Ditzendy Orsolya (szerk.): Műhelytitkok (Tanulmányok a politikai filozófia, a politika és a szociológia tudományterületeiről) 166 o.
2014 Faragó-Szabó-Gyöngyösi-Takó-Tóth (szerk.): Világunk határai (Tanulmánykötet) 376 o.
2014 Hankiss Elemér: A befejezetlen ember - Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról 343 o.
2015 Dénes-Farkas: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján 370 o.
2015 Daniel Friberg: A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve 109 o.
2018 Kövér Tibor Ferenc: Katedrálisok - Közpolitika, pénzvilág és a közerkölcs - amikor eltávoznak az istenek 257 o.
2018 Csányi Vilmos: A globális elme (Elmélkedések a világról) 229 o.
2019 Molnár Csilla: A részlet látványa - Társadalmi nemek és nyelvi formák 170 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
TÖRTÉNETFILOZÓFIA
1791 J. G. Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról - és más írások 684 o.
1874 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról 107 o.
1923 Aszlányi Dezső: Megszólal a Történelem 96 o.
1940 Benedetto Croce: Történelem és szabadság 133 o.
1949 F. V. Konsztantyinov: Az egyéniség és a tömegek szerepe a történelemben 125 o.
1949 F. V. Konsztantyinov (szerk.): Történelmi materializmus 905 o.
1951 P. N. Fedoszejev: A társadalom anyagi életfeltételei - Dialektikus és történelmi materializmus tanfolyam 115 o.
1953 G. F. Alekszandrov: A dialektikus materializmus 512 o.
1956 Kiss Artúr: A néptömegek és a személyiségek történelmi szerepéről 127 o.
1957 R. O. Gropp: A dialektikus materializmus 106 o.
1958 Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia 185 o.
1959 Ágoston László: Történelmi materializmus I-II. (BME tankönyv) 317 o.
1968 Léderer Emma: A történelem tudományossága - Egyes történelmi irányzatok bírálata 99 o.
1973 Földesi Tamás (szerk.): A dialektikus materializmus (ELTE tankönyv) 260 o.
1974 Ágh Attila: A történelem kérdőjelei (Tanulmányok) 468 o.
1975 Elekes Lajos: A történelem felfogása korunk polgári tudományában 341 o.
1976 Gondi-Erdeiné-Rádi-Sólyom: A dialektikus materializmus alapjai 197 o.
1977 Sziklai László: Történelmi lecke - haladóknak (Cikkek és tanulmányok) 443 o.
1978 Ancsel Éva: Történelem és alternatívák 209 o.
1979 Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság 469 o.
1981 Poór József: Történelmi materializmus (Egységes jegyzet) (Első 29 oldal) 214 o.
1986 Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság (Történetfilozófiai tanulmány) 317 o.
1987 Balogh István: Szubjektum nélküli történelem? - Európai alternatívák 149 o.
2002 Bárczi Zoltán: Új korszak hajnalán - Gondolatok a történelem törvényszerűségeiről 239 o.
2007 György Péter: A hely szelleme 323 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
JOGFILOZÓFIA
1764 Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről 170 o.
1788 Hamilton-Madison-Jay: A föderalista - értekezések az amerikai alkotmányról 671 o.
1864 Hoffmann Pál: A jog lénye - Bevezetés a jogtanulmányba 57 o.
1885 Pulszky Ágost: A jog és az állambölcsészet alaptanai 349 o.
1923 Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába 357 o.
1928 Moór Gyula: Logikum a jogban 51 o.
1929 Moór-Török: Két tanulmány a pacifizmusról 32 o.
1929 Moór Gyula: Örök béke és világjogrend 26 o.
1930 Albrecht-Buza-Földes-Gratz-Gyömörey-Haendel-Kun-Lakatos-Lukács-Mattyasovszky-Moór-Niamessny-Polner-Radisics-Rakovszky-Szandtner-Wlassics : Válságban van-e a parlamentarizmus? 101 o.
1931 Moór Gyula: Jogi személyek elmélete 380 o.
1933 Moór Gyula: Az esküdtbíráskodás kérdéséről 15 o.
1934 Moór Gyula: Szociológia és jogbölcselet 60 o.
1934 Moór Gyula: A természetjog problémája 48 o.
1935 Moór Gyula: A gazdasági élet és a jogi rend 42 o.
1936 Moór Gyula: Jogfilozófia 281 o.
1942 Moór Gyula: A jog mivolta az újabb kultúrfilozófia megvilágításában 19 o.
1943 Moór Gyula: A szabad akarat problémája 152 o.
1945 Moór Gyula: A jogbölcselet problémái 81 o.
1948 Horváth Barna: A jog alapjai 109 o.
1957 G. L. Seidler: Az imperializmus jogi doktrinái (Tanulmányok) 202 o.
1959 Földesi Tamás: Okság, szükségszerűség, véletlen a marxi-lenini filozófiában és a jogalkalmazásban 42 o.
1961 H. L. A. Hart: A jog fogalma 375 o.
1962 Feri Sándor: A jog és erkölcs egyes kérdései 231 o.
1963 Varga Csaba (szerk.): Jog és filozófia - Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből 238 o.
1967 Gerhard Haney: A jog és erkölcs 13 o.
1971 V. A. Tumanov: A burzsoá jogi ideológia - A jogi tanok kritikája 374 o.
1972 Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái 392 o.
1988 Peschka Vilmos: A jog sajátossága 159 o.
1990 Tarnói László: Szocialista demokrácia vagy demokratikus szocializmus? (ELTE előadás) 30 o.
1990 Szabó József: A jogbölcselet vonzásában (Válogatott tanulmányok) 225 o.
1991 Lenkei Júlia (szerk.): A polgári engedetlenség helye az alkotmányos demokráciákban 200 o.
1994 Luhmann-Teubner: A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége - Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából 124 o.
1998 Samu-Szilágyi: Jogbölcselet 312 o.
1999 Varga Csaba: A jog társadalomelmélete felé 326 o.
2000 Varga Csaba: A jog mint logika, rendszer és technika 223 o.
2001 Frivaldszky János: Természetjog - Eszmetörténet 380 o.
2001 Pápai Életvédő Akadémia: A humánembrió identitása és jogállása 365 o.
2003 Zenon Grocholewski: II. János Pál jogfilozófiája 71 o.
2003 Varga Csaba: A bírói ténymegállapítási folyamat természete 210 o.
2004 Menyhárd Attila: A jóerkölcsbe ütköző szerződések 332 o.
2008 Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései 287 o.
2009 Hajas-Szabó-Duska (szerk.): Emberi méltóság korlátok nélkül - A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai (Tanulmányok) 372 o.
2016 Könczöl Miklós (szerk.): Törvényszéki retorika, jogászi érvelés 145 o.
2018 Varga Csaba: Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében 618 o.
2022 Kövér Tibor Ferenc: Töprengések az emberi teljességről a jogban - Holisztikus jog 315 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
ÁLLAMFILOZÓFIA
1920 Nagy József: A modern államelmélet reformirányai 240 o.
1995 Sári János: A hatalommegosztás - Történelmi dimenziói és mai értéke, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája 254 o.
1997 Szabadfalvi-Takács (szerk.): Államelmélet - Előadások az államelmélet és az állambölcselet köréből 341 o.
1998 Szigeti-Takács: A jogállamiság jogelmélete 294 o.
2000 Samu Mihály: Hatalomelmélet - Különös tekintettel az államra 286 o.
2007 Ugrin-Varga: Új demokrácia- és államelmélet - Új állam- és demokráciaelmélet 377 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
KULTÚRFILOZÓFIA
1929 Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia 38 o.
1934 Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága 165 o.
1934 Kornis Gyula: A kultúra válsága 255 o.
1946 Prohászka Lajos: Történet és kultúra 32 o.
1948 Max Picard: A csend birodalma 203 o.
1975 Hermann István: A mai kultúra problémái - Kapitalista kultúra-szocialista kultúra 408 o.
1984 Maróti Andor: Tanulmányok a művelődésről 179 o.
1985 Hermann István: A kíváncsiság dicsérete 205 o.
1988 Fukász György: Szabadidő és kultúra 197 o.
1988 Bujdosó Dezső: Társadalmi lét és kultúra - A kultúraelmélet paradigmaváltása 209 o.
1994 Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája 171 o.
1994 Magyari Beck István: Múzsák a piacon - Esszé a kultúráról és arról a kábítószerről, amelyet kultúrának hívnak 154 o.
1995 Umberto Eco: Az ősfasizmus szaga - Öt írás az erkölcsről 125 o.
1998 Krommer Balázs (szerk.): Irodalom, nyelv, kultúra - Exkurzus 179 o.
2008 Kamarás István: Bevezetés az embertanba 347 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
TUDOMÁNYFILOZÓFIA
1889 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire: A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz 206 o.
1922 Kornis Gyula: Bevezetés a tudományos gondolkodásba 272 o.
1934 Karl R. Popper: A tudományos kutatás logikája 509 o.
1943 Kornis Gyula: Tudományos gondolkodás I - II. - A tudós lelki alkata 581 o.
1944 Kornis Gyula: Tudomány és társadalom I. - II. - A tudomány szociológiája 1122 o.
1959 John Lewis: Tudomány, hit, szkepticizmus 182 o.
1961 Tamás György: A tudományos meghatározás 181 o.
1965 Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban 266 o.
1970 V. Sz. Svirjov: A neopozitivizmus és a tudomány 291 o.
1970 Bóna-Farkas-Klár-Lőrincz-Paczolay: A tudomány néhány elméleti kérdése 291 o.
1971 A. I. Rakitov: A tudományos ismeret anatómiája - Bevezetés a logikába és a tudományos metodológiába 222 o.
1972 Kallós-Mare: Ideológia és tudomány 102 o.
1977 Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai - Bevezetés a tudományfilozófiába 484 o.
1980 Kedrov-Ujomov-Levin-Niszanbajev-Turszunov-Akcsurin-Buh: A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái 470 o.
1981 Farkas János: A modern tudomány szerkezete 267 o.
1982 Kovács-Molnár-Rathmann-Rezső: A technikafilozófia a múltban és a jelenben 107 o.
1988 Richard P. Feynman: A dolgok értelme - Egy tudós polgártárs vallomásai 133 o.
1989 Salat-Szilágyi (szerk.): Tény és való - Tudományelméleti írások 204 o.
1992 Stern-Tallár-Boros-Orbán: A filozófiai realizmus védhetősége - Tudományfilozófiai konferencia 318 o.
1994 Vekerdi László: Tudás és tudomány 582 o.
1996 Evandro Agazzi: A jó, a rossz és a tudomány - A tudományos-technikai vállalkozás etikai dimenziója 349 o.
2005 Nyíri-Palló (szerk.): Túl az iskolafilozófián - A 21. század bölcseleti élménye 486 o.
2009 Orbán Jolán (szerk.): Jacques Derrida szakmai hitvallása (Tanulmánykötet) 112 o.
2010 Fésüs László: Tudományetikai kódex 64 o.
2011 Albert Sándor: "A fövényre épített ház" - A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai 325 o.
2013 Gulyás-Kampis-Kutrovátz-Ropolyi-Soós-Szegedi: Bevezetés a tudományfilozófiába 198 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
INFORMÁCIÓFILOZÓFIA
1971 Rigó Jázon: Az információ filozófiai fogalmáról 7 o.
1975 Rigó Jázon: Információ és filozófia - az információ és a filozófia alapvető kérdése 12 o.
1976 Rigó Jázon: Az információ és a visszatükrözési folyamat kapcsolatáról 9 o.
1986 Theodore Roszak: Az információ kultusza - avagy a számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz művészete 403 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
FILOZÓFIA
NEVELÉSFILOZÓFIA
1922 Szelényi Ödön: A neveléstan alapvonalai 103 o.
1968 Arató-Juhász (szerk.): A pedagógus etika problémái 154 o.
1974 Mihály Ottó: Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet 239 o.
1995 Péchy Benjamin: A tanítási-tanulási tevékenység logikai alapjai - Oktatási segédlet pedagógusjelölteknek 51 o.
2000 Franz Schaffhauser: A nevelés alanyi feltételei 174 o.
2004 Lantos Gábor: A Helix képzési rendszer - Integratív pedagógiai alapvetés 166 o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
PSZICHOLÓGIA
PSZICHOLÓGIATÖRTÉNET
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
SZOCIOLÓGIA
SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
PEDAGÓGIA
PEDAGÓGIATÖRTÉNET
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
POLITIKA
POLITIKATÖRTÉNET
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
: o.
Vissza az oldal elejére
 
Vissza az oldal elejére